Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
02 Апрел 2014

Дәмир Ҝүмбәз, јохса Кағыз Ҝүмбәз?

Јахын Шәргдә Ишғалчы Исраил режимини мүхтәлиф мүдафиә васитәләри илә горхудан чыхармаг истәјән АБШ буна наил ола билмир. Үзәриндә узун иллләр ишләнилмиш, милјардларла вәсаит хәрҹләнмиш ракетдән мүдафиә системи Дәмир Ҝүмбәз бу дәфә дә үмидләри пуча чыхарыб. Белә ҝөрүнүр ки, Гүдсү ишғал етмиш режим бу јарарсыз РӘМ системинин адыны дәјишмәли олаҹаг.
Бу дәфә Дәмир Ҝүмбәз өзүндән һәјәҹан сигналы ујдуруб вә нәзәрдә тутулмуш сәмада олмајан һәдәфә ики ракет бурахыб. Һадисәнин маһијјәтиндән хәбәрсиз Исраил башчылары әввәлҹә өлкәјә һүҹум едилдијини дүшүнәрәк бункерләрә гачыб. Сонрадан мәлум олуб ки, һеч бир һүҹум баш вермәјиб вә Дәмир Ҝүмбәз “сарсаглајыб”. Ракетләр Илат гәсәбәсинә дүшүб. Артыг рәсми сионист мәнбәләри баш вермиш һадисәни тәсдигләјиб. Һансы ки, бундан аз өнҹә идииа едилирди ки, ракетләр Ливан Һизбуллаһы тәрәфиндән атылыб. 0404 информасија аҝентлији Мүгавимәт Гүввәләри тәрәфиндән ракет атылмадығыны етираф едиб.
АБШ сөз вермишди ки, бу ҝүмбәз ДӘМИР олаҹаг вә Исраили бүтүн еһтимал олунан һүҹумлардан горујаҹаг. 2006-ҹы илдә 33 ҝүнлүк Исраил-Ливан мүһарибәсиндә мәғлуб олан сионистләр Дәмир Ҝүмбәз јаратмаг фикринә дүшдүләр. Исраил әввәлләр Арров адлы узагмәнзилли систем гурмушду. 33 ҝүнлүк мүһарибәдә бу системин јарарсызлығыны ҝөрүб Дәмир Ҝүмбәз лајиһәсини (Ирон Доме) һәјата кечирдиләр.
Дәмир Ҝүмбәз мүдафиә системини Исраилин Рафаел һәрби сәнаје мүәссисәси истеһсал едиб. Мәгсәд ишғал олунмуш торпаглары ракет зәрбәләриндән горумаг олуб. Орду команданлығы иддиа едирди ки, бу систем атылмыш ракетин јашајыш мәскәни, јохса бош әразиләрә учдуғуну өзү тәјин едәҹәк. Онлар бир ај әрзиндә Гәззәдән атылмыш 300 ракетин 80 фаизинин бу систем тәрәфиндән вурулдуғуну дејир. Систем үч һиссәдән ибарәтдир: ракети изләјән радар, нәзарәт мәркәзи, ҹаваб зәрбәси бөлмәси. Дәмир Ҝүмбәз АБШ-ын Патриот системләрини әвәз етмәли иди.
Дәмир Ҝүмбәз 2007-ҹи илин феврал ајында мүдафиә назиринин иштиракы илә лајиһәләндирилиб, 2011-ҹи илин март ајында истифадәјә верилиб. Систем милјард авродан чох хәрҹ апарыб. Сионистләр системин сәмәрәлилијинә инанмадығындан бу мәбләғин бир һиссәсини АБШ өдәјиб. Обама ишғал олунмуш торпаглара гејри-гануни сәфәри заманы Дәмир Ҝүмбәзлә јахындан таныш олуб.
24 саат фасиләсиз ишғал олунмуш әразиләри һүҹумдан горумалы олан Дәмир Ҝүмбәзин јарарсызлығы артыг кимсәдә шүбһә доғурмур. Бу сустем нәинки нәзәрдә тутулмуш вәзифәләрини јеринә јетирә билмир, һәтта өзү бир тәһлүкәјә чеврилиб.
Фәләстин Мүгавимәт Гүввәләринә гаршы 9 ҝүнлүк мүһарибәдә фәләстинлиләр илк дәфә БАРАН ракетләриндән истифадә етдиләр. Јахын мәнзилли ФӘҸР ракетләри дә Исраилдә нәзәрдә тутулмуш һәдфәләри вурурду. Һансы ки Дәмир Ҝүмбәз мәһз бу ракетләрин гаршысыны алмаг үчүн нәзәрдә тутулмушду. Сүбута јетди ки, Дәмир Ҝүмбәз мәһз БАРАН ракет комплексләринин гаршысында аҹиздир. Һизбуллаһын јүксәк дәгигликли ракетләри, фәләстинлиләрин Иран истеһсалы олан СИҸҸИЛ, ШАҺАБ, ГӘДР, АШУИРА ракетләри Дәмир Ҝүмбәзи кағыз кими јарыб ишғалчыларын башына әләнир.
İки ил өнҹә Исраил јенидән бир-биринә гарышды. Намәлум пилотсуз тәјјарә Исраил сәмасына дахил олуб өлкәнин мәркәзиндәки Димуна нүвә мәркәзинә јахынлашмышды. Пилотсуз өз кәшфијјат ишини баша чатдырандан сонра вурулмушду. Артыг кәшфијјат мәлуматлары пилотсуз тәјјарәни галдыран мәркәзә өтүрүлмүшдү. Исраил әразисинә 300 км ирәлиләмиш пилотсуз Исраил стратежи мәркәзләри үзәриндән учмушду. Сонрадан Һизбуллаһ лидери Сејид Һәсән Нәсруллаһын бәјанатындан ајдын олду ки, Иран истеһсалы олан пилотсуз тәјјарә Мүгавимәт Гүввәләри тәрәфиндән бурахылыб. 33 ҝүнлүк мүһарибәдә Исраилин әфсанәви Меркава танкларыны күлә дөндәрән Һизбуллаһ пилотсуз тәјјарә әмәлијјаты илә јени фәслин башланғыҹыны ҝөстәрди. Ән мараглы нөгтә бу иди ки, пилотсуз тәјјарә Дәмир Ҝүмбәзи јарыб кечсә дә систем һеч бир мүдахилә гејдә алмамышды. Һазырда Исраили һавадан тәкҹә ҺҺГ, Дәмир Ҝүмбәз јох, һәм дә АБШ ҝәмиләри горујур. Даим дәгигликдән данышан АБШ һәрбчиләри дә бу пилотсузун ҝөз габағындан неҹә өтүб-кечдијини шәрһ едә билмәди.
Пилотсуз тәјјарәнин ады ӘЈЈУБ иди. ӘЈЈУБ АБШ вә Исраил һәрби ҝәмиләринин башы үзәриндән асанлыгла өтүб-кечмишди. Һизбуллаһ пилотсузун һансы нөгтәдән Исраилә дахил олдуғуну шәрһ етмәди. Амма мүтәхәссисләр үч ҝириш нөгтәси еһтимал едирдиләр. Бүтүн ишғал олунмуш әразиләри әһатә едән Дәмир Ҝүмбәзи јарыб кечмиш ӘЈЈУБ Димуна нүвә мәркәзинә јахынлашмышды. Исраил орду гәрарҝаһы етираф едиб ки, пилотсузу һеч бир ҹиһаз гејдә алмајыб, ону кешикчиләр ади ҝөзлә ҝөрүб.
Һизбуллаһ баш катиби бу пилотсузун Иран истеһсалы олдуғуну билдирдикдән сонра Исраили нөвбәти һәјаҹан далғасы силкәләди. Сионист һәрбчиләр дүшүнүрдү ки, ади пилотсузу гејдә алмајан Дәмир Ҝүмбәз Иранын ШАҺИД29, ФӘТРУС кими гурғулары гаршысында неҹә дајанаҹаг? Иран сүбута јетирди ки, нөвбәти дәфә ракетләрлә тәҹһиз олунмуш даһа јүксәк технолоҝијалы пилотсузун Исраилин әсас стратежи нөгтәләринә зәрбә ендирмәси чәтин олмајаҹаг. Мүсәлманлара гәним кәсилмиш бу ишғалчы режим реҝионда Иранын вуран әли олан Һизбуллаһ гаршысында һәмишә аҹиздир.
Иран пилотсузунун тарихи сәфәри вә Дәмир Ҝүмбәзин јанлыш сигнал әсасында ики ракет бурахмасы ҝөстәрди ки, бу мүдафиә системинин адыны дәјишиб “Кағыз Ҝүмбәз” гојмаг вахты чатыб.

Nur-az.com


5358 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...