Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
02 Нојабр 2016

Јүз шәһидин савабы

О, јүз ил халис ибадәт едән шәхс кимидир.
Пејғәмбәр (с) бујурмушдур: “Һәр ким гоһумларыны ҝөрмәк ја мал вермәк үчүн онлара ҝетсә, Аллаһ она јүз шәһидин савабыны верәр вә һәр аддымына ҝөрә әмәл дәфтәринә гырх мин саваб јазылар вә гырх мин ҝүнаһ позулар. Аллаһ ҹәннәтдә она гырх мин дәрәҹә верәр. О, јүз ил халис ибадәт едән шәхс кимидир.” (“Биһарул-әнвар”, ҹ. 71, сәһ. 91.) “Һәр ким гоһумлуг һаггына риајәт етсә, Аллаһ ҹәннәтдә она мин дәрәҹә верәр ки, һәр дәрәҹәсинин сајы јүз иллик јолдур. Дәрәҹәләр ҝүмүшдән, гызылдан, мирваридән, мүшкдән, хризолитдән (гызылачалар јашылымтыл-сары рәнҝли гијмәтли даш), кафурдан вә саир шејләрдән тәшкил олунмушдур ки, ҹәннәт онларла тикилмишдир.” (“Һилјәтүл-мүттәгин”, сәһ. 192-193.)

Ағыр ҹан вермәкдән ниҹат тапмаг

Имам Садиг (ә) бујуруб:

“Һәр ким истәјир ки, Аллаһ-тәала өлүмүн чәтинлијини онун үчүн асанлашдырсын, ҝәрәк гоһумларына силеји-рәһм етсин вә валидејнинә јахшылыг етсин. Белә олан сурәтдә, Аллаһ өлүмү онун үчүн асанлашдырар вә о касыб олмаз.” (“Биһарул-әнвар”, ҹ. 71, сәһ. 66.)


4168 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...