Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
30 Март 2014

Азәрбајҹан һара ҝедир?

Илк етираз бу ола биләр ки, Азәрбајҹан ҝетмир, дајаныб! Һәр сөзә етираз етмәк мүмкүндүр. О дүнјадакы Рафиг Тағыдан бу дүнјадакы Ағалар Мәммәдова гәдәр, күфр гатарындан бојлананлар Аллаһын сөзүнә етираз едирсә, бәндәнин сөзүнә нә вар ки.

Бәгәрә, 6: Һәгигәтән, кафирләри әзабла горхутсан да, горхутмасан да, онлар үчүн бирдир, иман ҝәтирмәзләр.

Дејәҹәкләрими еһтимал һесаб един. Фәрз едәк ки, Азәрбајҹан һәрәкәтдәдир вә јериндә гурҹаланмыр, һараса ҝедир. Һара?

Дејирләр јол адамы чәкир. Бәли, бәзән јох, чох вахт инсан саға ҝетмәли олдуғу заман јол ону чәкир сола. Машында развал, “расхождени” дејилән бир вәзијјәт јараныр. Автомобилин габаг тәкәрләри дуруш вә тәзјиг бахымындан фәргли олдугда сүкан бир тәрәфә чәкир. Сүкан сола чәкирсә сүрүҹү даим сүкана саға доғру ҝүҹ вермәлидир.

Азәрбајҹаны ҝәмијә бәнзәдә билмәрик. Чүнки дәниз сакит оланда бүтүн су нәглијјат васитәләри сүкана ҝүҹ дүшмәдән һәрәкәт едир. Азәрбајҹанда сүканчы сајылан дөвләт, әслиндә президент вә онун јахын әтрафы сүканы зорла сахлајыр. Демәк, биз суда дејилик, бу јәгиндир. Онлар автопилот режимдә 20 дәгигә сүканы бурахсалар Азәрбајҹан учурума ҝедәр. Автопилот режиминдән һамар јолда, еләҹә дә развалсыз машын үчүн истифадә етмәк олар. Сүканчы ајдын олду. Бәс автомобил нәдир, сүкан нәдир, развал нәдәдир, јол һара апарыр?
Бәнзәтмәләрә ҝөрә үзр истәјирәм. Азәрбајҹан ҹәмијјәтини машына бәнзәтмәкдән башга чарә галмыр. Сүкан бу ҹәмијјәтин дүшүнҹәсидир. Башчы вә командасы даим саға мејл едән дүшүнҹәјә ҝүҹ вурмагла ону сола чәкир, беләҹә ҹәмијјәт башда дајананларын истәдији истигамә јөнәлидир. Бу ИРӘЛИ дејил. Һәр нәдирсә, ирәли дејил.

Вагиә, 7-10:
Сиз (еј инсанлар!) үч зүмрәјә ајрылаҹагсыныз:
Сағ тәрәф саһибләри (әмәл дәфтәрләри сағ әлләринә вериләнләр). Кимдир о сағ тәрәф саһибләри? (Нә уғурлудур онлар!)
Сол тәрәф саһибләри (әмәл дәфтәрләри сол әлләринә вериләнләр). Кимдир о сол тәрәф саһибләри? (Нә уғурсуздур онлар!)
Вә өндә оланлар. Онлар (дүнјада Аллаһ јолунда, иманда, әмәлдә, хејирдә өндә олдуглары кими, ахирәтдә дә) өндәдирләр!

Гуранда тәсдигләнир ки, сағ вә сол вар:
Гаф, 17: Хатырла ки, (инсанын) сағында вә солунда (онун бүтүн әмәлләрини) тәсбит едән (гејдә алан) ики мәләк отурмушдур!

Адама төвсијә верәндә “сағына-солуна јахшы бах” демәклә ҝириш верирләр. Буна Шәрг вә Гәрб дә дејә биләрик. Бири материалист, о бири секулјар. Һәр икиси бир безин гырағы. Бир нөгтә јаддан чыхды: сүканчыны, сүканы, машыны нәјәсә бәнзәтдик, сүканы чәкән развал галды. Әслиндә автомобили, бәшәријјәт ҝәмисини сүканчынын истәдији јөндән гачыран гүввә ФИТРӘТдир. Аллаһ инсанда Өзүнә ҹазибә гүввәси јарадыб. Инсана, ҹәмијјәтә һеч бир кәнар тәсир олмаса, онлар инанҹлы, виҹданлы, әдаләтли, мәрһәмәтлидир. Азәрбајҹан ҹәмијјәтини азад бурахсан нә едәр? Ону Русија, Исраил, АБШ, Гәрб, лап Түркијә вә Иранын тәсириндән азад етсән, һара ҝедәр? Буну билмәк үчүн халгын марағыны билмәк лазымдыр. Неҹә ки һакимијјәт өз марагларына ҝөрә бу халгы бир ҝүн Шәргә, бир ҝүн Гәрбә чәкир. Һакимијјәт дејилән груп ҹибинә ишләјир. Јалан дејирәмсә доғруну ҝөстәрсинләр, сүбут етсинләр. Иран президенти Руһани Новруз бајрамы ҝүнү бүтүн мобил рабитә истифадәчиләринә тәбрик месажы ҝөндәрди. Бүтүн өлкә билди ки, бу месажлара 900 милјон тумән, тәгибән 300 мин доллар хәрҹләниб. Етираз едәнләр олду. Бизимкиләринсә һара вә нә гәдәр хәрҹләдијини Аллаһ билир. (Һеч етираз едән дә јохдур. Сәсини чыхарыны да изолә едирләр.) Аллаһ она ҝөрә билир ки, һәр шеји биләндир. Амма бизим команданын хәрҹләрини шејтан да билир. Чүнки өзү тәјин едир һара хәрҹләсинләр.

Һә, достум, бу халг азад бурахылса һара ҝедәр? Елә билирәм ки, нә гәдәр интеллектсиз, ҝөзүбағлы олса да сечкиләрә ҝедәр. Кими сечәр? Јох, молла сечмәз. Аллаһ Гуранла јашамағы әмр етсә дә чохлуг башга ҹүр јашамаг истәјир. Бу истәк 70 илә советләр тәрәфиндән формалашдырылыб. Ону 70 илә дәјишә билән оғул лазымдыр. Молланын һакимијјәтә ҝәлмәси һамынын башыны бағлајыб, намаз гылмасы демәк дејил. Бу һакимијјәт Аллаһ ганунлары әсасында гурулур. Рүшвәтә јох! Һарама јох! Ајрысечкилијә јох! Гудурғанлыға јох! Фаһишәлијә јох! Биз рүшвәтә, араға, дәстәбазлыға, әлимизә пул дүшәндә ону киминсә башына чырпмаға, базлыға өјрәнмишик. Нә гәдәр ки үрәјимиз вурур, ҹанымызда тәпәр вар, моллалыг ишимиз јохдур. Буну миоллалар да билир. Нә гәдәр ки, бири сағдыр гапысына ҝетмәзләр. Елә ки ешитдиләр филанкәс өлүб, дәрһал баш алырлар евинә. Демәк, биз нәдәнсә имтина едә билирик, һәтта Аллаһ ганунларындан!

Нә үчүн имтина етмирик коррупсионер һакимијјәтдән, бәзиләри демишкән мафиоз групдан? Разыјыгмы онлардан? Әсла! Разы олсајдыг бу лап пис иди. Һакимијјәтдән разылыг Гарабағын ишғалындан, гызларымызын Дубајда сатылмасындан, интиһарлардан, әсҝәр өлүмләриндән, назир балаларынын һарынлығындан разылыг оларды. Белә шејләрдән разы олан үзр истәјирәм узунгулагдыр. Разы дејилик. Бәс неҹә олур ки, сәсимиз чыхмыр? Саат намаз вахтына гурулур, амма вахт чатанда зәнҝ чалмыр. Чүнки онун сәсини бир гапазла, копазла алыблар. Аллаһ бәшәријјәти ибадәтә, өзү дә һагга ибадәтә чағырыр. Хоруз намаз вахты дурурса, инсан да дурмалыдыр. Бәс нә үчүн дурмур? Чүнки дүјмәсини басыблар. Намаз вахты чатанда дүјмәси басылмыш саат кими сакитҹә чыкк едиб дајаныр.

Азәрбајҹан горхур. Аҹ халг онун милјардларыны јејән, гызларыны Дубаја дашыјан, оғланларыны ордуда мәһв едән гулдурларын јахасындан јапышмагдан горхур.

Гуран ајәләридир:

Јалныз Мәндән горхун!

Сизин әлиниздәкини тәсдигләјиҹи кими ҝөндәрдијимә (Гурана) иман ҝәтирин! Ону инкар едәнләрин әввәлинҹиси сиз олмајын! Мәним ајәләрими (Төвратдакы һөкмләрими) уҹуз гијмәтә (дәјәрсиз дүнја малына) сатмајын вә анҹаг Мәндән горхун!

Горхун о ҝүндән ки, (Аллаһын изни вә көмәји олмајынҹа) һеч кәс һеч кәсин карына ҝәлә билмәсин (һеч кәс һеч кәсә өз әмәлиндән бир шеј верә билмәсин), һеч кәсдән шәфаәт (бу вә ја диҝәр шәхсин ҝүнаһларынын бағышланмасы барәсиндә хаһиш, илтимас) гәбул олунмасын, һеч кәсдән (ҝүнаһларынын тәмизләниб әзабдан хилас олмасы үчүн) фидјә (әвәз) алынмасын вә онлара (ҝүнаһкарлара) һеч бир көмәк ҝөстәрилә билмәсин!

Иман ҝәтирәнләрдән (мүсәлманлардан), мусави (јәһуди), исәви (христиан) вә сабииләрдән Аллаһа, ахирәт ҝүнүнә (сәдагәтлә) инаныб јахшы иш ҝөрәнләрин мүкафатлары Рәббинин јанындадыр. (Гијамәт ҝүнү) онларын нә бир горхусу олар, нә дә онлар бир гәм-гүссә ҝөрәрләр.

Бундан (бу әһвалатдан) сонра гәлбләриниз јенә сәртләшәрәк даш кими, бәлкә, даһа да гаты олду. Һәгигәтән, бәзи дашларын ичәрисиндән нәһрләр ахар, бәзиси јарылыб ичиндән су фышгырар вә бәзиси дә Аллаһын горхусундан (уҹа јерләрдән, дағдан) јуварланыб дүшәр. Аллаһ сизин етдикләриниздән, әлбәттә, гафил дејилдир!

...Демәк, инсан о заман горхмур ки, ҝүнаһ онун гәлбини дашлашдырыр. Инсанлары Аллаһ горхусундан ваксин етмәк үчүн Азәрбајҹанын һәр кәндиндә ҝүнаһ бочкасы гојулуб. Ағлы кәсәни о бочкаја салыб-чыхарырлар. Елә ки, спиртли ичкиләрин, наркотиканын, зинанын, парнографијанын дадыны билди, ону истәдијин тәрәфә сүрмәк үчүн азҹа ҝүҹ вермәлисән. Бир дә ҝүнаһ чәлләкләри бош галмамалыдыр. Азәрбајҹанда спиртли ички, наркотика, фаһишәнин килосу нечәјәдир? Бүтүн бунларсыз, пејк каналы хәстәлијинә тутулан адам башга һеч нә истәмир. Онун дүшүнҹәси сәрхошдур, дүшүнҹәси ујдур, дүшүнҹәси әјјашдыр. Онун үчүн фәрги јохдур ки, сүвар олдуғу ҝәми һара курс ҝөтүрүб. Азәрбајҹан һара ҝедир? Һәлә ки бошлуға, гаранлыг бир бошлуға!

Гәләмчи

гелемҹһи@маил.ру


10934 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...