Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
15 Октјабр 2016

ҺӘДИЈЈӘ САҺИБИНИ ТАНЫМАГ

Мәним үчүн ҝөндәрдијин мәктуб вә һәдијјә һәлә дә дурур.
Јүксәк вәзифәли дөвләт адамлары тез-тез Ајәтуллаһ Беһҹәтлә ҝөрүшәрдиләр. Бир ҝүн јенә дөвләт әмнијјәт адамларындан бири онунла ҝөрүшмәк үчүн габагҹадан вахт алмышды. Һәмин шәхс онунла ҝәлән бир-нечә нәфәрлә бирҝә интизар отағында отуруб Аға Беһҹәти ҝөзләјирди. Ајәтуллаһ Беһҹәт отаға дахил оланда јүксәк вәзифәли шәхсдән сорушду: “Сиз һаралысыныз?” Деди: Теһран шәһәриндән. Ајәтуллаһ Беһҹәт јенидән сорушанда, һәмин шәхсин јанындакылар дедиләр: Теһранда ишләјир. Аға Беһҹәт деди: “Өлкәдән хариҹдә?” Јенә о шәхсин достлары истеһза илә ҝүлүмсүнәрәк дедиләр: Бу адам Теһранда олур. Бирдән һәмин шәхс нә исә хатырлајыб деди: Американы дејирсиниз? Бәли, орада олмушам. Ајәтуллаһ Беһҹәт бујурду: “Мәним үчүн ҝөндәрдијин мәктуб вә һәдијјә һәлә дә дурур.” О шәхс чох тәәҹҹүблә деди: “Аға, он једди илдән сонра бу шеј һәлә дә јадыныздадыр! Мән о һәдијјәни тәләбә олдуғум вахтларда сизин үчүн ҝөндәрмишдим. Ахы бу неҹә ола биләр? Сиз ки, мәни бу вахта гәдәр ҝөрмәмисиниз? Онун јанындакы адамлар бу сөзләри ешидәндә, һејрәтә ҝәлир вә бу илаһи шәхс һаггындакы јанлыш фикирләриндән хәҹаләт чәкирләр.
Üрәји Аллаһ нуру илә ишыгланана, нечә илләр бундан әввәл баш вермиш һадисәни вә ја үзүнү ҝөрмәдији һәдијјә саһибини танымаг чәтин дејил.


5286 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...