Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
08 Октјабр 2016

ӘН БӨЈҮК ВАРЛЫГЛА ҜӨРҮШ

Инсан инанмалыдыр ки, Аллаһ даим вә һәр јери ҝөрүр
Инсаны намазда диггәтли едән диҝәр бир амил будур ки, намаз гылан шәхс кимин гаршысында дурдуғуну унутмасын. Инсан намаз заманы онун дүшүнҹә вә әмәлләриндән хәбәрдар олан ән бөјүк варлығын һүзуруну һисс етмәлидир. Бу һисс диггәти, горхуну, тәвазөнү ҝүҹләндирир. Аллаһын бөјүклүјүнү дүшүнәрәк “Аллаһу әкбәр” дејән шәхсин дүнја ишләри јадына дүшмүр. Дүшүнҹә вә гәлбинә Аллаһын нәзарәтинә инанан инсан диггәтсизлијә ҹүрәт етмир. Әлбәттә бу саһәдә әсаслы чалышмалара еһтијаҹ вар.
İнсан инанмалыдыр ки, Аллаһ даим вә һәр јери ҝөрүр. Бүтүн варлыг аләминдә ондан ҝизли иш јохдур. Инсан өзүндә бу инамы јаратмаг үчүн видеокамерадан истифадә едә биләр. Камера ишә салынан кими инсан өз һәрәкәтләринә нәзарәт етмәјә башлајыр. Ҝөрүн, ҹансыз бир камеранын нәзарәти инсаны нә гәдәр дәјишир!
Намазда да бу руһијјәни јаратмаг лазымдыр. Әҝәр намаз әснасында гисмән дә олса Аллаһын бизим үзәримиздә олан нәзәрини һисс етсәк һалымызда дәјишиклик баш верәр. Әсл намазда исә инсан Аллаһын һүзуруну лазымы һәддә вә олдуғу кими һисс едир. Аллаһы, һеч олмаса, ади бир инсанҹа сајмырыгса намазда һансы руһијјәдә ола биләрик? Инсан инанарса ки, Аллаһ ону ешидир, гәлбиндән вә зеһниндән кечәнләри билир, һөкмән, диггәтини артырар.


5727 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...