Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
05 Октјабр 2016

Јухуда Һәзрәт Зәһраны (с) ҝөрдүм

Мәҝәр Һәсән мәним оғлум дејил? Нә үчүн минбәрләрдә ону аз јад едирсән?
Мәрһум Шејх Әлиәкбәр Тәбризи дејир: Мүбарәк Рамазан ајы иди. Мән Тәбриздә моизә едирдим. Ајын ахырына үч ҝүн галырды. Мән һәлә дә Имам Һәсәндән (ә) данышмамышдым. Һәмин ҝеҹә јухуда Һәзрәт Зәһраны (с) ҝөрдүм. Она салам вердим. Амма ханым мәнә гәмли ҹаваб верди. Дедим: Бибиҹан, мән бир ҝүнаһ етмишәмми? Бујурду: Һаҹы Шејх Әлиәкбәр! Мәҝәр Һәсән мәним оғлум дејил? Нә үчүн минбәрләрдә ону аз јад едирсән? О, гәриб вә мәзлум олдуғуна ҝөрә белә едирсән? (“Гулчине-Әһмәди”, ҹ. 2, сәһ. 94.)

Имамын арвады Ҹәдә, Мүавијәнин тәһрики илә су кузәсинә зәһәр төкдү вә Имам Һәсән (ә) ифтар вахты ону ичди. Зәһәр Имамда тәсир гојан вахт һәзрәт Зејнәбдән бир тешт истәди. Һәзрәт лахталанмыш ҹијәрини онун ичинә төкдү. Бир баҹы үчүн белә бир сәһнәни ҝөрмәк чох чәтин вә ағыр иди. Амма Зејнәб белә мүсибәтләри чох ҝөрмүшдү. Бабасы Пејғәмбәрин (с), анасы Фатимәнин, атасы Әлинин (ә) мүсибәтини, хејмәләрин јандырылмасы, кәсик башларын низәләрдә шәһәрдән-шәһәрә ҝәздирилмәсини вә Језидин чубугла имам Һүсејнин (ә) мүбарәк додагларына вурмасыны ҝөрмүшдү. Имам Һәсән (ә) өлүм јатағында иди. Бирдән Имам Һүсејн (ә) ағламаға башлады. Имам Һәсән (ә) сорушду: Нәдән ағлајырсан? Бујурду: Сизин һалыныза ағлајырам. Нәдән сизинлә белә рәфтар етдиләр? Бујурду: Мән бу зәһәрлә дүнјадан ҝедирәм. Лакин сиз чох ағыр мүсибәтләрә дучар олаҹагсыныз. Пејғәмбәрин (с) үммәтиндән олдугларыны иддиа едән отуз мин нәфәр сәнин гәтлинә һазыр олаҹаг вә сәни өлдүрүб Әһли-бејтини әсир едәҹәкләр. Бу мүсибәтә һамы ағлајаҹаг. Һәтта, сәһранын вәһши һејванлары вә дәнизин балыглары белә. Ҹамаат сәнин мүсибәтләрини данышыб, тәзим едәҹәк. (“Мисирул-әһзан”, сәһ. 23.)


4160 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...