Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
03 Октјабр 2016

Нәфәс чәкмәјин ибадәт вә тәсбиһ олдуғу заман

“Бу һәдисин гызылла јазылмасы ваҹибдир”
Әһли-бејтин (ә) хүсусилә дә Имам Һүсејнин (ә) әзадарлығында иштирак етмәк, онлара матәм сахламаг, онлара олан зүлмләрә ҝөрә гәмләнмәк барәдә дәјәрли һәдисләр вардыр. Лакин гејд едәҹәјимиз һәдис Әһли-Бејтә (ә) әзадарлыг етмәјин әзәмәтинин һансы һәддә олдуғуну ҝөстәрир.

Имам Садиг (ә) Әһли-Бејтә (ә) гаршы олунмуш зүлмә ҝөрә гәмләнмәјин савабы барәдә бујурур:
“Бизә јетишән зүлмә ҝөрә гәмли олан кимсәнин нәфәс чәкмәји тәсбиһ вә бизә ҝөрә кәдәрләнмәји ибадәтдир. Бизим сирримизи ҝизләтмәк, Аллаһ јолунда ҹиһаддыр”. Имам Садиг (ә) сонра бујурду: “Бу һәдисин гызылла јазылмасы ваҹибдир”. (Әмали Муфид, сәһ. 338)


4344 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...