Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
28 Сентјабр 2016

“Бабам Һүсејни (ә) хатырладым”

Икинҹи дәфә бу иши ҝөрмәк истәдикдә јенә Пејғәмбәри (с) гаршысында ҝөрдү
Бир ҝеҹә Мәнсурун әмри илә Имам Садиги (ә) ајагјалын вә әбасыз онун һүзуруна ҝәтирдиләр. Мәнсур гәзәблә Һәзрәтә деди: Еј Ҹәфәр! Бу јашлы вахтында утанмырсан, һакимијјәт үчүн чалышыр вә мүсәлманлар арасында фитнә јаратмаг истәјирсән? Сонра гылынҹыны гынындан чыхарыб Имамын бојнуну вурмаг истәдикдә, бирдән Пејғәмбәри (с) гаршысында ҝөрүб ону гынына гојду. Икинҹи дәфә бу иши ҝөрмәк истәдикдә јенә Пејғәмбәри (с) гаршысында ҝөрдү. Нәһајәт, үчүнҹү дәфә Һәзрәти өлдүрмәк фикриндә олса да бу ишдән дашынды. Сонралар о, Имамы зәһәрли үзүмлә шәһид етди. (“Сүгнамеји-Али-Мүһәммәд”, сәһ. 85.)
Һәдисләрин бириндә дејилир ки, Мәнсур Дәванигинин әмри илә Имамын еви јандырыландан сонра шиәләрдән бири Имамын һүзуруна ҝәлмишди. О, Имамы гәмҝин вә ағлар ҝөрүб бунун сәбәбини сорушдугда, Һәзрәт бујурмушду: “Јанғын заманы мән евдә идим. Бирдән аиләм горхудан шивән галдырды. Онларын оддан горунмаг үчүн о тәрәф-бу тәрәфә гачдыгларыны ҝөрдүкдә, бабам Һүсејни (ә) хатырладым. Ашура ҝүнү дә онларын хејмәләринә һүҹум едиләрәк јандырылмышды...” (“Сүгнамеји-Али-Мүһәммәд”, сәһ. 85.)


3616 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...