Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
26 Сентјабр 2016

Һәзрәт Зәһранын (с.ә) изни илә гапылар ачылыр

Мәним анам һәзрәт Мусанын (ә) анасындан әскик дејил
Һәзрәт Ајәтуллаһ әл-үзма Сејид Мусәви Шүбејри Зәнҹани “Ҹуреји әз дәрја” (Дәниздән бир дамла) китабында бағлы гапыларын ачылмасы үчүн “Ја Фатимә” зикринин тәсири һаггында мараглы һекајәләр јазмышдыр.
Сејид Мүртәза Кәшмиринин гонағы ҝәлир. Отаға дахил олмаг лазым олур. Амма отағын гапысы гыфыллы иди вә ачар алимин јанында дејилди. Сејид Мүртәза дејир: Мәшһурдур ки, һәр кәс һәзрәт Мусанын (ә) анасынын адыны чәксә, бағлы гыфыл ачылыр. (Өз-өзлүјүмдә дедим:) Мәним анам һәзрәт Мусанын (ә) анасындан әскик дејил.
Сејид Мүртәза “Ја Фатимә” дејир вә гапы ачылыр.
Ајәтуллаһ әл-үзма Сејид Мусәви Шүбејри Зәнҹани дејир: Мән Сејид Мүртәза Кәшмиринин әһвалатыны бир нечә нәфәрә данышдым. Буна охшар һадисәләр онлар вә мәним үчүн дә баш верди.
1. Бир дәфә гапы архасында галмышдым. Аиләм дә евдә јох иди. Бизә гонаг ҝәләҹәкди. Гапынын бағлы олмасы мәни утандырырды. Мән “Ја Фатимә” дедим. Гапы ачылды. Бу һадисәнин охшары мәним аиләм үчүн дә баш вермишдир.
2. Бизә гонаг ҝәләҹәкди. Һәјат јолдашым ешикдә иди. Евин ачарлары да мәндә иди. Мән евә тез гајытмалы идим. Амма буну унутдуғумдан һәјат јолдашым гапы архасында галыр. Тезликлә гонаг да ҝәлиб чатаҹагмыш. Һәјат јолдашымын јадына Сејид Мүртәза Кәшмиринин әһвалаты дүшүр. О, “Ја Фатимә” дејәрәк гапыны итәләјир. Гапы ачылыр.
3. Бөјүк гардашым Һаҹыаға Ибраһим дејирди: Гапынын ачары сынмышды вә гапы ачылмырды. 15 дәгигә нә гәдәр тәлаш етдимсә гапы ачылмады. Сејид Мүртәза Кәшмиринин әһвалатыны хатырладым вә дедим: “Ја Фатимә”. Сонра гапыны итәләдим. Гапы ачылды.
4. Һаҹы Сејид Меһди Руһани, Әһмәди Мијанәҹинин евинә ҝедир. Гонаг гаршыламаг үчүн лазым олан вәсаит јығылмыш шкафын ачары итмиш олур. Сејид Руһани “Ја Фатимә бинти Муһәммәд” дејир вә гапыны итәләјир. Гапы ачылыр.

Гајнаг: Ајәтуллаһ Сејид Мусәви Шүбејри Зәнҹани, “Ҹуреји әз дәрја”, ҹ. 2, сәһ. 516.

Һазырлады: Сејид Заһир


4145 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...