Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
19 Сентјабр 2016

Ајәтуллаһ Бәширин Имам Һүсејн (ә) һаггында мараглы ачыгламасы

"Рәббиндән горханлар да дәстә-дәстә ҹәннәтә ҝәтириләҹәкләр"
Тәглид мәрҹәләриндән олан Ајәтуллаһ Шејх Бәшир Нәҹәфи Елми Һөвзәнин тәләбәләри гаршысында чыхышында Әһли-Бејтә (ә) севҝинин тәсири һаггында ҝөзәл бир мәсәләјә тохунуб вә өзүнүн арашдырмаларындан ҝәлдији нәтиҹәни ачыглајыб: "Нечә ил иди ки, "Зүмәр" сурәсинин 73-ҹү ајәсинин мәна вә тәфсири мәни өзүнә мәшғул етмишди. "Рәббиндән горханлар да дәстә-дәстә ҹәннәтә ҝәтириләҹәкләр". (“Зүмәр” сурәси, ајә 73). Башга сөзлә, мөминләри чәннәтә тәрәф чәкиб апарарлар. Өзүмдән сорушдум: нә үчүн мөминләри "ҹәннәтә тәрәф чәкәрләр" ифадәси ишләнилмишдир? Бүтүн китаблара вә тәфсирләрә бахдым, амма бир ҹаваб тапа билмирдим. Нәһајәт, бир ҝүн “Биһарул-әнвар”да Имам Садигдән (ә) нәгл олунмуш бир рәвајәт ҝөрдүм. Рәвајәтдә Имам Садиг (ә) бујурур: “Сејјидүш-шүһәда Имам Һүсејнин (ә) достлары вә мөминләр Гијамәт ҝүнү Аллаһдан истәјәрләр ки, ҹәннәтә дахил олмаздан өнҹә мөвлалары Һүсејнлә (ә) ҝөрүшсүнләр. Имам (ә) өз севәрләринин ҝөрүшүнә ҝәләр вә бу ҝөрүш чох узанар. Һәр ики тәрәф бир-биринә бахар вә һеч бир тәрәф, гаршы тәрәфдән ҝөзүнү чәкмәз. Нә Имам (ә) өз севәрләрини бурахар вә нә дә Сејјидүш-шүһәданын (ә) достлары өз мөвлаларындан көнүл үзәрләр. Ҝөрүш о гәдәр узанар ки, Аллаһ ҹәннәт мәмурларына бујурар: “Бу ҝөрүшә сон гојмаг үчүн бу мөминләри вә Һүсејнимин достларыны ҹәннәтә тәрәф чәкин”.
Бу, мөминләрин үрәјиндә Имам Һүсејн (ә) севҝисинин ҝөзәллијинин әламәтидир.


4286 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...