Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
14 Сентјабр 2016

Мәскән һаггында Әһли-бејтдән (ә) сифаришләр

Евләринизин гапысынын ағзыны сүпүрүн вә тәмиз сахлајын
Отағын һүндүрлүјү 8 зирадан (1 Зира=1 Аршын, Тәгрибән 71 см.) артыг олмасын. Әҝәр бундан артыг олса, ора шејтанларын јашајыш јери олар. Әҝәр 8 зирадан артыг олса, һәмин артыг јерә Ајәтул-күрсүнү јазмаг лазымдыр ки, шејтанлар орада мәскән сала билмәсин.
Һәр кәс ев тиксә, гојун кәссин, онун әтини јохсуллара пајласын вә белә дуа етсин: “Илаһи, ҹинләри вә шејтанлары мәндән, мәним аиләмдән вә өвладларымдан узаг ет вә мәним бурада мәскунлашмағымы мүбарәк ет!”
Евләринизин гапысынын ағзыны сүпүрүн вә тәмиз сахлајын, јәһудиләр кими олмајын.
Габлары јумаг, евин гапысынын ағзыны сүпүрүб тәмиз сахламаг рузини ҹәлб едир.

Һазырлады: Сејид Заһир


5000 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...