Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
12 Сентјабр 2016

Һејванларын инсан үзәриндә 6 һаггы

Ондан баҹардығындан артыг сүрәт тәләб етмәсин.
Рәсули-әкрәм (с) бујурмушдур: Дөрдајаглынын өз саһибинин бојнунда алты һаггы вардыр:

1. Елә ки, бир јердә дајанды биринҹи ҝәрәк она от версин.
2. Суја чатанда биринҹи она ичирсин.
3. Үзүнә вурмасын (чүнки Аллаһа тәсбиһ дејир).
4. Дајанаркән белиндә отурмасын (јалныз Аллаһ јолунда, јәни, ҹиһад мејданында вә с. онун белиндә отурсун).
5. Һејванын ҝүҹү чатдығы гәдәр ону јүкләсин.
6. Ондан баҹардығындан артыг сүрәт тәләб етмәсин.


6469 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...