Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
02 Сентјабр 2016

Даваны тәрк етмәјин савабы

Алимләрлә ҹаһилҹәсинә мүбаһисә вә дава етмәјин ки, сизи өзләриндән узаглашдырмасынлар
Пејғәмбәр (с) бујуруб:

“Һәр кәс даваны тәрк етсә, (өзү һаглы олса да белә) ҹәннәтин ән јахшы јериндә онун үчүн бир ев тикиләр.” (“Биһарул-әнвар”, ҹ. 2, сәһ. 139.)

“Инсан чәкишмә вә даваны тәрк етмәјинҹә һәгиги иман газана билмәз. Әҝәр өзү һаглы олса да белә.” (“Биһарул-әнвар”, ҹ. 2, сәһ. 139.)

Имам Рза (ә) бујурмушдур:

“Алимләрлә ҹаһилҹәсинә мүбаһисә вә дава етмәјин ки, сизи өзләриндән узаглашдырмасынлар. Наданла да дава етмәјин ки, онларын ҹаһил һүҹумларына мәруз галмајасыныз.” (“Биһарул-әнвар”, ҹ. 2, сәһ. 139.)

Һәзрәт Әли (ә) бујуруб:

“Дүшмәнчилик вә киндән узаглашын ки, шәкк-шүбһә јарадар вә салеһ әмәли мәһв едәр.” (“Биһарул-әнвар”, ҹ. 2, сәһ. 139.)
İмам Садиг (ә) бујуруб: “Һәр кәс мүсәлманын үзүнә вә башына әтир вурса, Аллаһ онун һәр бир түкүнүн мүгабилиндә гијамәтдә һәмин әтир вуран үчүн бир нур јазар.” (“Сәвабул-әмал”, сәһ. 327.)

Пејғәмбәр (с) бујуруб:

“Һәр ким мөмини нараһат едиб гәмләндирсә, бу ишинә ҝөрә дүнјаны кәффарә кими версә дә белә кифајәт етмәз.” (“Ҹамиүл-әхбар”, сәһ. 416.)


4750 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...