Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
22 Август 2016

Әрин ханымына бахмасы ибадәтдир

Аиләси илә меһрибан доланан кәсин рузиси артар.
Әрин арвад гаршысында вәзифәләри

“О, Аллаһдыр ки, сизи ваһид бир вүҹуддан јаратды. Вә ондан гадыны мүгәддәр етди ки, гадынла арам ола.” (“Әраф” сурәси, ајә: 189.)

“Гадынларынызла инсафла рәфтар един. Әҝәр ондан хошунуз ҝәлмәсә, нифрәтинизи изһар етмәјин. Чүнки Аллаһ сизин хошунуза ҝәлмәјән шејләрин чохунда сизин үчүн чохлу хејир гәрар вермишдир.” (“Ниса” сурәси, ајә: 19.)

Имам Садиг (ә) бујуруб:

“Әр евә дахил оланда аиләсинә салам вермәлидир. Әввәл ајаггабысынын сәси, ја өскүрмәклә ҝәлишиндән аиләсини хәбәрдар етмәлидир ки, хошуна ҝәлмәјән бир шеј ҝөзүнә дәјмәсин.” (“Биһарул-әнвар”, ҹ. 76, сәһ. 11.)

Әрин ханымына бахмасы ибадәтдир

Пејғәмбәр (с) бујуруб:

“Әрин ханымына бахмасы ибадәтдир вә ҝүнаһларынын кәффарәси һесаб олунур.” (“Ләаилил-әхбар”, ҹ. 3, сәһ. 285.)
Пејғәмбәр (с) диҝәр бир һәдисдә бујуруб: “Һәр кәс аиләсинә хидмәт етмәкдән үз чевирмәсә вә шикајәт етмәсә, бу иш онун бөјүк ҝүнаһларынын кәффарәси, Аллаһын гәзәбини сөндүрәр, јахшы әмәлләрин дәрәҹәсини чохалдар. (“Биһарул-әнвар”, ҹ. 104, сәһ. 132.)

Имам Садиг (ә) бујуруб:
“Аиләси илә меһрибан доланан кәсин рузиси артар.” (“Биһарул-әнвар”, ҹ. 71, сәһ. 104.)


5740 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...