Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
14 Ијул 2016

Мүкашифә аләминдә мәһбус олмаг

Ҝөрдүм, бир евин ортасында гапысы бағлы отагда галан, о тәрәф, бу тәрәфә өзүнү вуран, амма чыхмаға јол тапа билмәјән гуш кимијәм
Бөјүк алим вә ариф Ајәтуллаһ Һәсәнзадә Амули мүкашифәләринин бири һаггында дејир:
Һәр ҝүн сүбһ намазындан сонра “Аллаһ” зикрини хүсуси сајда дејирдим. 1384-ҹү ил мордад ајынын 5-дә (м. 27/7/2005) атрыг 40-ҹы ҝүн иди. Ҝеҹә нафиләләрини вә сүбһ намазыны гылдыгдан сонра гејд етдијим зикримә башладым. Зикри тамамладыгдан сонра диггәтлә отурмушдум. Бирдән мән ҹазибә вә башга һала дүшдүм. Бәдәнимдән сәс чыхыр вә титрәјирди. Санки ири дашлар вә һамар олмајан бир јолда трактор ҝедирди. Ҝөрдүм ки, ҹаным бәдәнимдән ајрылды вә јүксәлди. Амма јуху аләминин бәдәни мисалында бир бәдәндир вә бир гәдәр јухары галхды.
Ҝөрдүм, бир евин ортасында гапысы бағлы отагда галан, о тәрәф, бу тәрәфә өзүнү вуран, амма чыхмаға јол тапа билмәјән гуш кимијәм. Тәгрибән 15 дәгигә белә ҝирифтар олдум вә о тәрәф, бу тәрәфә гачырдым. Ҝөрдүм ки, бу евдә мәһбусам вә ешијә чыха билмирәм. Өзүнү ҝөрмәдијим бир нәфәрин сәсини ешитдим. О мәнә дејирди: “Бу мәһбус олмағын чох вә јерсиз данышмағына ҝөрәдир. Нә үчүн сөзләринә диггәт етмирсән?!”
Мән о һалда гуртулмаг үчүн бир нечә дәфә Мүтәал Аллаһы Пејғәмбәри-Хатәмә (с) анд вердим, ағламаға башлдым. Бирдән ҝөзүм евин шимал тәрәфинә дүшдү. Ҝөрдүм, бир нәфәрин чыха биләҹәк һәддиндә гапы ачылды. Орадан ешијә чыхдым. Орадан да шәрг сәмтинә учдум, сонра јенидән гиблә сәмтинә јөнәлдим.
Һәбсдән гутрулдугдан, јәни евдән гыраға чыхдыгдан сонра, һәмин еви чох бөјүк вә әзәмәтли ҝөрдүм. О ев бағын ортасында тикилмишди. Бағын сону јох иди вә орада мүхтәлиф ағаҹлар ағ чичәкләрлә долу иди. Мән өмрүмдә белә бир мәнзәрә ҝөрмәмишдим.
Ҝөрдүм, ағаҹларын һүндүрлүјү гәдәр һавада сејр едирәм. Белә ки, бәдәнимин өн һиссәси тамамилә сәмаја тәрәфдир, арха тәрәфим исә јерә тәрәфдир. Өз ирадәм, һиммәтим вә фәрманымла ениб-галхырам. Мүтәал Аллаһы Пејғбәмбәри-Хатәмә (с) вә бүтүн пејғәмбәрләрә (ә) анд вердим ки, мәним үчүн һәгигәт ачылсын. Елә һәмин һалда өзүмә ҝәлдим.
О бир нечә дәгигә мәһбус олмаг, мәндә чох пис тәсир гојду. Белә ки, бәдәним јорғун вә әзҝин олмушду, башым вә чијинләрим бәрк ағрыјырды, үрәјим бәрк дөјүнүрдү. 

Һазырлады: Сејид Заһир


5450 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...