Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
13 Ијул 2016

НАМАЗ ӘН ҮСТҮН ДИНИ ӘМӘЛДИР

Дин бөјүкләри бизә даим намазы фәзиләтли вахтында гылмағы тапшырмышлар
Мүгәддәс Ислам ајининдә намаз “динин сүтуну” кими тәгдим олунур вә онун һифзи тәкидлә тапшырылыр. Јахшы олар ки, намаз илкин вахтда гылынсын. Намазы јүнҝүл сајмаг намаз гылмамаг кимидир. Она ҝөрә дә намаз вахты тәләсмәк олмаз.
Намаз гылмамаг бөјүк ҝүнаһлардандыр вә инсаны ағыр әзаба дүчар едир. Бәзи рәвајәтләрә әсасән, намаз гылмамаг күфрә бәрабәрдир.

Намаз ән үстүн дини әмәлдир. Диҝәр әмәлләрин гәбулу онун гәбулундан асылыдыр. Аллаһ-таала намазы салеһ инсанларын һөкумәт нишанәси сајараг бујурур: “Онлара јер үзүндә игтидар версәк, намаз гыларлар.” (“Һәҹҹ”, 41.) 

Дин бөјүкләри бизә даим намазы фәзиләтли вахтында гылмағы тапшырмышлар. Намаз, онун фәзиләтләри вә нәтиҹәләри олдугҹа ҝениш бир сөһбәтин мөвзусудур.
Гылмалы олдуғумуз намазлар ики гисмдир: ваҹиб намазлар вә мүстәһәб (мәсләһәт ҝөрүлән) намазлар. Ваҹиб намазлар да ики гисмә бөлүнүр: хүсуси вахты олан намазлар (мәсәлән, 17 рәкәт ҝүндәлик намаз) вә мүәјјән сәбәбләрә ҝөрә ваҹиб олан намазлар (мәсәлән, зәлзәлә, ҝүнәш тутулмасы илә әлагәдар намазлар)


6581 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...