Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Ијул 2016

АТАСЫНА ЛАГЕЈД ОЛАНЫН АГИБӘТИ

Бизим салеһ бәндәмиз вә сәнин зәһмәткеш атан олан Јагубу (ә) ҝөрәндә нәјә ҝөрә ондан сонра (бир аз ҝеҹ) атдан ендин?
Јусиф (ә) Мисир падшаһы оландан сонра гардашлары әрзаг мәһсуллары алмаг үчүн һәмин вилајәтә ҝедирләр. О, гардашларынын васитәсилә көјнәјини атасына ҝөндәрир. Һәмин көјнәји һәзрәт Јагубун (ә) кор олмуш ҝөзләринә сүртән кими ҝөзләри ачылыр.
Һәзрәт Јагубун (ә) тапшырығы илә елә һәмин ҝүн аилә үзвләри Мисирә јола дүшүрләр. Карван бөјүк шадлыгла вә ити сүрәтлә Мисирә тәрәф һәрәкәт едирди. Кәнандан јола дүшән карван доггуз ҝүнә мәнзил башына чатды. Чүнки нечә ил өвлад һәсрәтиндә олан ата оғлуну ҝөрмәјә ҝедирди.
Атасы вә гардашларынын ҝәлишини ешидән Јусиф (ә) тәмтәрагла онлары гаршыламаг үчүн јола дүшдү. Падшаһын хүсуси гошунундан әлавә, минләрлә шәһәр ҹамааты Јусифи (ә) мүшајиәт едирди.
Бу тәмтәраглы мәрасими ҝөрән Јагуб (ә) оғлу Јәһудадан сорушду:
Бу ҝәлән Мисир падшаһыдыр?
“Хејр атаҹан. Бу оғлун Јусифдир”– дејә Јәһуда ҹаваб верди. Јагуб (ә) атдан ениб Јусифә (ә) тәрәф аддымлады.
Јусиф (ә) узагдан атасыны ҝөрәндә тез атдан енмәк истәди. Амма өз падшаһлыг мәгамына ҝөрә бир аз ләнҝиди. Атасы илә саламлашыб ҝөрүшәндән сонра (мәрасим сона јетәндә) Ҹәбрајыл (ә) назил олуб деди:
“Еј Јусиф! Аллаһ-тәала бујурур:
“Бизим салеһ бәндәмиз вә сәнин зәһмәткеш атан олан Јагубу (ә) ҝөрәндә нәјә ҝөрә ондан сонра (бир аз ҝеҹ) атдан ендин? Инди исә әлини ач. Елә бу вахт Јусифин бармаглары арасындан парлаг бир нур хариҹ олду.”
Јусиф (ә) деди: Еј Ҹәбрајыл! Бармагларымын арасындан чыхан бу нур нә иди белә?
“Бу пејғәмбәрлик нуру иди. Сәнин атандан сонра атдан енмәјин, атана гаршы һөрмәтсизлик сајылырды. Она ҝөрә дә Аллаһ-тәала пејғәмбәрлији сәнин нәслиндән кәсди. Сәндән сонра ҝәләҹәк пејғәмбәр даһа сәнин нәслиндән олмајаҹаг.” – дејә Ҹәбрајыл (ә) ҹаваб верди.


6199 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...