Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
30 Ијун 2016

Гүдс Ҝүнү мејданлара чыхын!

Алимләр халгы Гүдс Ҝүнү аксијаларына дәвәт етди
Һәр ил рамазан ајынын сон ҹүмә ҝүнү Иранда вә дүнјада Гүдс Ҝүнү аксијалары кечирилир. Бу аксијаларда танынмыш шиә алимләри дә давамлы шәкилдә иштирак едир. Бу дәфә дә тәглид мәрҹәләри бәјанат јајараг мүсәлманлары Фәләстинин ишғалына, дүнјада зоракылыг вә ајрысечкилијә етираз етмәјә чағырыб.

Ајәтуллаһ Ҹавади Амулу дејиб: Бејнәлхалг Гүдс Ҝүнү тәкҹә Фәләстиндә мәзлум халгын азадлығы үчүн дүјил, бу ҝүн бүтүн Ислам дүнјасына аиддир...

Ајәтуллаһ Мәкарим Ширази дејиб: Сионист режим ИШИД кими тәкфирчи ҹәрәјанларын архасында дајаныр вә мүсәлманлар арасында тәфригәдән бәһрәләнир...

Ајәтуллаһ Сүбһани дејиб: Гүдс Ислам үммәтининдир. Бүтүн Ислам дүнјасы Мәсҹидүл-Әгсаны мәһв етмәк истәјән гүввәјә гаршы етираз сәсини галдырмалыдыр...

Ајәтуллаһ Нури Һәмәдани дејиб: Мүсәлманлар вә азадлыгсевәр инсанлар мејданлара чыхыб өз шүарлары илә сионистләри силкәләмәлидирләр...

Вилајет.инфо


5344 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...