Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
28 Феврал 2014

Онун китабыны охујурсунуз, амма әмәл етмирсиниз

Бир нәфәр һәзрәт әмирәлмөминин Имам Әлинин (ә) һүзуруна ҝәлир вә дуасынын гәбул олмамасы һагда шикајәт едиб дејир: Доғрудур Аллаһ-Таала бујуруб дуа един, Мән дә гәбул едим. Һансы сәбәб ҝөрә мән дуа едирәм, амма гәбул олунмур?
İмам Әли (ә) ҹавабында бујурур: “Гәлбиниз вә фикриниз 8 шејә хәјанәт едиб, она ҝөрә дә дуаныз гәбул олмур.

1.Сиз Аллаһы таныјырсыныз, амма Онун һаггыны јеринә јетирмәмисиниз. Елә бу сәбәб ҝөрә дә Аллаһы таныдығыныз һалда сизә бир хејри олмајыб.

2.Сиз Онун ҝөндәрдијинә иман ҝәтирмисиниз, амма сонрадан онун сүннәси илә мүхалифәтчилик етмисиз. Бәс иманынызын сәмәрәси неҹә олду?

3.Онун Китабыны охујурсунуз, амма она әмәл етмирсиниз. Дејирсиз ки, ешитдик, итаәт етдик, амма сонда мүхалифәтчилијә галхдыныз.

4.Сиз дејирсиниз ки, Аллаһын ҹәза вә мүһакимәсиндән горхуруг, амма бир ишләр ҝөрүрсүнүз ки, сизи онлара јахынлашдырыр.

5.Дејирсиниз ки, илаһи падашлары севирсиниз, амма елә ишләр ҝөрүрсүнүз ки, сизи онлардан узаглашдырыр.

6.Аллаһын немәтләрини јејирсиниз, амма Она шүкр етмирсиниз.

7.Сизә ҝөстәриш верилиб ки, шејтанла дүшмәнчилик един вә сизин дә шејтанла дүшмәнчилик иддианыз вар, лакин әмәлдә онунла мүхалифәтчилик етмирсиниз.

8.Сиз гејриләринин ејибләрини диггәтдә сахлајырсыныз, амма өз ејибләринизи ҝизләдирсиниз.
Бу вәзијјәтдә неҹә интизарыныз вар ки, дуаларыныз гәбул олсун? Һалбу ки онларын гапыларыны бағламысыныз. Тәгвалы олун, әмәлләринизи ислаһ един, әмр бе мәруф, нәһј әз мүнкәр един (јахшылыға дәвәт, писликдән узаглашдырмаг) ки, дуаларыныз гәбул олсун.” (Нәһҹүл-бәлағә, һикмәт 337).

Бөјүк алим, ариф Мәһәммәд ибн Әли Термези ирфан вә тәригәт елминә чох әһәмијјәт верирмиш. Она ҝөрә дә ону “Һәкиме өвлија” адландырырмышлар.
Ҹаванлыгда достларындан икиси илә елм архасыјҹа ҝетмәк гәрарына ҝәлирләр. Өз шәһәрләриндән һиҹрәт етмәкдән башга чарәләри галмыр. Бирдә елә јерә ҝетмәлијдиләр ки, орада елм базары даһа ҝүҹлү олсун.
Мәһәммәд евә ҝәлир вә гәрарыны анасына хәбәр верир. Анасы нараһат олуб дејир: “Еј ананын үрәји, мән зәиф вә кимсәсизәм, јалныз сәнә сөјкәнмишәм. Әҝәр ҝетсән мән ҝүзәранымы неҹә кечирәрәм. Мәни кимә тапшырырсан? Неҹә рәва билирсән ки, анан тәк вә чарәсиз гала, сәнсә ҝедиб алим оласан?”
Анасынын сөзләриндән сонра Мәһәммәдин үрәји ағрыјыр вә сәфәрә ҝетмәкдән имтина едир. Достлары исә елм өјрәнмәк үчүн шәһәрдән ҝедирләр.
Бир мүддәт кечмәсинә бахмајараг, Мәһәммәд һәлә дә һәсрәт вә аһ ичиндә иди.
Бир ҝүн шәһәрин гәбристанлығында отуруб ағлајыб дејирди: “Мән бурда бекар вә ҹаһил галдым, достларым исә елм далыјҹа ҝетдиләр. Онлар гајыданда алим, мән исә һәлә дә ҹаһил галмышам.”
Елә бу вахт нурани бир гоҹа киши она јахынлашыб дејир: “Еј оғлан, нијә ағлајырсан?”
Мәһәммәд башына ҝәлән әһвалаты она данышыр.
Гоҹа киши дејир: “Истәјирсән һәр ҝүн сәнә дәрс верим, тезликлә достларындан елмли оласан?”
Мәһәммәд дејир: “Бәли, истәјирәм.”
Беләликлә гоҹа киши һәр ҝүн Мәһәммәдә дәрс вермәјә башлајыр вә бу һадисәдән үч ил кечир. Сонрадан мәлум олур ки, нурани гоҹа киши һәзрәт Хызыр (ә) пејғәмбәр имиш. Бу немәтләр, Имам Ризанын (ә) сајәсиндә вә анасынын дуасы һесабына онун нәсиби олур.

Дилимизә чевирди: Р. Һүсејнов
Nur-az.com5200 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...