Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
27 Ијун 2016

АЛЛАҺ ЈОЛУ - ЧОХ ЈАХЫН БИР МӘСАФӘ

Әҝәр Аллаһа доғру ҝедән јола кечмәк истәсәк, јол чох јахындыр
Инсанын һәјаты даим ики паралел јол үзәриндәдир. Бир јол будур ки, онун үзәриндә ҝедәнләр даим јухарыја доғру ҝедирләр. Диҝәр јол исә үзәриндә ҝедәнләрин јалныз үзү ашағы ҝетдикләри, дәрәјә тәрәф, ҹәһәннәмә доғру јуварландыглары јолдур. Бу ики јол һәмишә бир-бири илә јанашыдыр, паралелдир. Бу ики јолун ҝедиш хәтти там олараг бир-биринә бәнзәјир. Сүгута, нүзула, енишә доғру һәрәкәт едәнләр диҝәр јолу ҝедәнләрин јахынлашдығы јердән узаглашырлар. Онлар Аллаһдан узаглашыр, шејтана, ҹәһәннәмә јахынлашырлар. Үлвилијә, јүксәлишә, нура, Аллаһа, төвһидә, әхлаги тәмизлијә, руһ паклығына доғру һәрәкәт едәнләр исә там олараг диҝәр групун сүгут етдији јердән узаглашырлар.

Бу, ики ҹығыр, јол бојунҹа бир-бири илә гоншудурлар. Бириндән диҝәринә кечид олдугҹа асандыр. Јол, јахын јолдур. Әҝәр биз, Аллаһ еләмәмиш, икинҹи ҹығырда һәрәкәт етсәк, нәфсани вә шәхси әхлаг бахымындан ашағыја доғру јуварланырыгса, биринҹи ҹығыра кечмәк истәсәк, јухарыја доғру һәрәкәт етмәк, јүксәлмәк истәсәк, бу иш һәр ан асандыр. "Сәнә доғру ҝәләнин јолу јахындыр". ("Әл-Игбал әл-әмал", сәһ. 67) Аллаһа доғру һәрәкәт едәнин јолу јахындыр. Әҝәр Аллаһа доғру ҝедән јола кечмәк истәсәк, јол чох јахындыр. Әҝәр бир аддым атсаныз сүгут, ениш јолундан әбәди сәадәтә, нура доғру ҝедәнләрин јолуна кечәрсиниз.


Ајәтуллаһ Сејид Әли Хаменеи


3888 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...