Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
25 Феврал 2014

Исраилдә гадын бизнеси

70-ҹи илләрин әввәлләринә гәдәр јәһуди фаһишәләрин Исраилдә сајы јүзә чатмазды. Амма онлар варды, јени јарадылмыш Исраилдә, ишғал олунмуш Фәләстиндә мәшһур пешә илә мәшғул иди.

Бир заман гоҹа Голда Меир иддиа едирди ки, јәһудиләр арасында һеч вахт фаһишә олмајыб. Сабиг баш назирә дејиләндә ки, о һаглы дејил, Гол да бу сөзләри динләмәк истәмирди. Мејер јәһуди фаһишәләрин мөвҹудлуғуну дилә ҝәтирәнләри хәјанәтдә иттиһам едирди. Баш назирлә мүбаһисә едән рәсмиләр ону бирбаша Тел-Әвивин мәркәзи автовағзалына дәвәт етдиләр. Бу екскрусијадан сонра Голда Меир етираф етди ки, јәһуди фаһишәләр вар. Амма гоҹа гадын јенә дә инадкарлығындан галмады, "онлар бизим иргдән дејил" дејә әлавә етди. Исраилдә фаһишәлик 20-ҹи әсрин 90-ҹы илләриндә чичәкләнмәјә башлајыб. Сабиг Советләр Бирлијиндән емиграсија заманы фаһишәлик сычрајышла артыб. Һәмин дөвүрдә Тел-Әвивин, Һајфанын әхлагсызлыг јувалары күтләви шәкилдә фаһишәләрлә долдурулуб. Бу гызлар Русијадан, Украјнадан, Молдавијадан вә Өзбәкистандан ҝәләнләр иди. Әхлагсызлыг јуваларына бу өлкәдә адәтән кечмиш Советләр Бирлијиндән ҝәлән криминаллар рәһбәрлик едир. Гејд едәк ки, Исраилә көчән фаһишәләр вә бу иши бизнесә чевирәнләр јәһуди мәншәлидир. Хариҹи өлкәләрдә Исраил сутенјорлары үчүн гадын топлајан пешәкарлар вар.90-ҹы илләрдә әксәр фаһишәләр өлкәјә турист ады илә ҝәлиб. Һәмин дөвүрдә башга бир групу Мисирдән кечирир, Гәззә әразисинә өтүрүр, сонра Исраилә чатдырырдылар. Гызларын көнүллү вә ја зорла бу јолу тутмасы мүбаһисәли мөвзудур.

Статистикаја ҝөрә адәтән масаж отағы ады алтында фәалијјәт ҝөстәрән әхлагсызлыг јуваларында бир гадын бир ҝүндә 15-20 мүштәри гәбул едир вә ајда 10 мин доллар газанҹы олур. Бундан даһа артыг газанҹ јува саһибинә чатыр. Әхлагсызлыг јувасынын башчысы әлдә етдији бу мәбләғ мүгабилиндә мүәјјән вәзифәләри јеринә јетирир. Әсас иш пешәкар фаһишәләрин ҹәлб олунмасыдыр. Әксәр јәһудиләр белә јерләрә аиләдә гејри-мәгбул сајылан орал вә анал секс ардынҹа ҝәлир.

Исраилдәки әхлагсызлыг јуваларында ишә гәбул олунанлар анал сексдән имтина етмәк һүгугуна маликдир. Бундан әлавә әксәр јуваларда горујуҹуларын истифадәси зәрури сајылыр.

90-ҹы илләрдә емигратларын ајағына јазылан фаһишәлик Исраилдә јәһуди фаһишәлијини гаранлыгдан чыхарды. Инкар етмәк олмаз ки, әхлагсызлығын јајылма сәбәбләриндән бири дә мадди дуруму чәтин олан зәиф ирадәли инсанларын бу јолу пешә сечмәси иди. Исраилдә көрпәсини једирмәјә имканы олмајан гадынларын варлығы инкар олунмур. Фаһишәлик легаллашдыгдан сонра јерли Исраил вәтәндашлары арасында да фаһишәләр артды. Ән аҹынаҹаглы фактлардан бири будур ки, Исраил гызлары 12-13 јашында бу пешәјә гәдәм гојур. Буну да гејд едәк ки, гызлар арасында мадди дуруму гәнаәтбәхш оланлар аз дејил. Јәни Исраилдә фаһишәлијин әсас сәбәби сосиал проблем сајылмыр.

2005-ҹи илин јазында Исраил мәтбуаты 12 вә 14 јашлы баҹыларын фаһишәлик һекајәти илә ҹәмијјәти шока салды. Онларын бу пешәсини аналары һимајә едирди, халалары онлар үчүн мүштәри јығырды. Ишә полис гатышанда гызларын ифадәси даһа гәрибә олду. Онлар дедиләр ки, бу пешәдә пис бир шеј олдуғуну дүшүнмүрләр. Ана вә хала үчүн ҹинајәт иши галдырылды, гызлары гапалы интерната ҝөндәрдиләр.

21-ҹи әсрин әввәлләриндә 13-16 јашлы гызларын бир нечә доллара өзүнү сатмасы тәһлүкәли һәддә чатды. Јәһудиләр буну рус фаһишәлији адландырмағы севирләр. Һәлә дә бәзиләри иддиа едир ки, көклү исраиллиләр бу пешә ардынҹа ҝетмир. Исраилдә әрдә олан гадынлар арасында да бу пешәјә тәсадүф олунур. Фәргли ҹәһәт будур ки, бу гадынлара әрләри мүштәри јығыр.

Јәһуди фаһишәлији һадисәси бәзиләринин фикринҹә "јухарыларла" бағлыдыр. Ишғал олунмуш әразиләрдә Исраил јарадылан заман өлкәдә дини әнәнәләр мөһкәм олдуғундан јәһуди фаһишәләр дә бармагла сајыласы һәддә иди. Дини әнәнәләр арадан чыхдыгҹа, Исраил авропалашдыгҹа јәһуди фаһишәләрин дә сајы артмаға башлады.

Һазырда фаһишәлик Исраилдә рәсми олараг гадағандыр. Амма бу гадаға минләрлә танынмыш әхлагсызлыг јувасынын фәалијјәтинә мане олмур. Полис дөврү шәкилдә мәрузә хатиринә рејдләр кечирир. Гыса бир мүддәтә бағланмыш фаһишәханалар јенидән фәалијјәтә башлајыр. Јувада ишләјән гадынлар саһибкардан шикајәт етмәсә саһибкар һеч вахт ганун гаршысында дајанмыр. Фаһишәхана саһибләри арабир ганунсуз фәалијјәтә ҝөрә ҹәримә олунур.

Әҝәр Исраилдә фаһишәликлә бағлы мәһкәмә просесләри варса бунун сәбәби саһибләрин гадынларла амансыз давранышыдыр. Доктор Науми Либенкорн 2007-ҹи илдә фаһишәликлә бағлы арашдырма апарыб. Арашдырманын нәтиҹәләринә ҝөрә јәһуди сутенјор адәтән аиләси, заһирән нормал һәјаты олан 40 јашлы кишидир. Исраил полисиндә олмуш сутенјорларын 68,4 фаизи аиләли шәхсләрдир. Полисә дүшәнләр арасында һәтта алты ушағы олан сутенјор вар. Мәһкәмә просесләринә гатылан аилә үзвләри адәтән кишидән разылыг едир. Онлар әрләринин пешәсиндән хәбәрсиз дејилләр. Һәтта кишиләрин јувадакы гадынларла јахынлығы онлары нараһат етмир. Јәһуди алфонслар мәһкәмәдә аилә еһтијаҹларыны әсас сәбәб ҝөстәрирләр.

Полис вә мәһкәмәјә фаһишәләр дә аз мүраҹиәт едир. Полисдә белә ифадәләрә раст ҝәлмәк олар ки, гадын јазыр: "Мән машын кимијәм, о мәни сатын алыб вә истәдијини едә биләр..." Мараглыдыр ки, гәдим пешәјә нәзарәт едән сутенјроларын әксәри өзүнү нормал инсан сајыр вә тутдуғу јолдан хәҹаләт чәкмир. Сутенјроларын јалныз 26 фаизинин кечмишдә ҹинајәти олуб. Сутенјорлар арасында Исраил ордусу САХАЛ вә рус ордусунун забитләри аз дејил. Исраил хүсуси хидмәт

органларында чалышмыш, һәтта дөјүш мејданында гәһрәманлыг ҝөстәрмиш јәһуди забитләрә бу пешәдә чох тәсадүф олунур. Бәзиләри һәм такси сүрүр, һәм идман залларында мәшгчидир, һәм дә әхлагсызлыг јувасы сахлајыр.

Исраилдә әхлагсызлыг јуваларынын газанҹыны бөјүк газанҹ сајмырлар. Сутенјорлар дејир ки, бу пешәдә мултимилјонер олан јохдур. Бунун да өз сәбәбләри вар. Мәсәлән бир бина фаһишәхана үчүн иҹарә олунурса иҹарә гијмәти он гат артыг олур. Саһибкар гәзетләрдә реклама азы 40 мин шекел хәрҹләјир. Садәҹә хәрҹләр чох бөјүк олдуғундан халис ҝәлир аз олур. Сутенјорлар утанмадан бу пешәјә пул јох, севҝи үчүн ҝәлдикләрини дејирләр.

Статистикаја ҝөрә фаһишәхана саһибләри вә сутенјорлар арасында ган дамар хәстәликләри, әсәб позғунлуглары нәзәрәчарпаҹаг дәрәҹәдә чохдур. Әлбәттә ки, бәзән мәһкәмәдә иттиһамдан гачмаг үчүн өзүнү хәстәлијә вуранлар олур. Өзүнү дәлилијә вурмуш сутенјорлар арасында експертин сағлам сајдығы шәхсләр дә вар. Сутенјорлар пешәкар актјорлардыр. Әҝәр сутенјор мәһкәмәдә нә вахтса јыхылыб јаддашыны итирдијини дејирсә бу тәәҹҹүб доғурмур.

Јәһуди сутенјорлары башга өлкәләрдәки һәмкарларындан фәргләндирән әсас ҹәһәт онларын ҹәмијјәтдә нормал гаршыланмасыдыр. Либен Корнун арашдырмасына ҝөрә бир чох сутенјорлар иҹтимаи тәшкилатларда вә тәдбирләрдә актив иштирак едирләр. Исраилдә "мишмар кеилати" ифадәси чох ишләнир. Советләр Бирлијиндә "халг дружинасы" дејилән иҹтимаи гурум варды вә бу гурум дөвләтин һимајәси илә асајишә нәзарәт едирди. Мишмар кеилати халг дружинасынын бир нүмунәсидир. Сутенјорлар белә гурумларда фәал иштирак едир. Мәтбуатда бир сутенјорун хејријјә тәдбиринә гатылмасы һәртәрәфли ишыгландырылыр. Тәбии ки, башга өлкәләрдә ҹинајәт сајылан бу пешәјә Исраилдә мөвҹуд олан мүнасибәт онун ҝенишләнмәсинә шәраит јарадыр.

Исраилдә гәдим пешә саһәсиндә фәргли ҹәһәтләрдән бири дә сутенјорларын 10 фаиздән чохунун гадынлардан ибарәт олмасыдыр. Бу гадынларын әксәри әввәлләр һәмин пешә илә мәшғул олуб. Гадынлар адәтән әрләләри илә бирликдә сутенјорлуг едир.

Рәсми статистикаја ҝөрә Исраилдә фаһишәләрин сајы 10 миндән чохдур. Иргчи јәһудиләр иддиа едир ки, бу гадынларын 70 фаизи мүһаҹирләрдир. Тәбии ки, бир өлкәдә һәр һансы пешә чичәкләнирсә она јерли сакинләр дә гатылыр.

Һазырда Исраилин сијаси даирәләриндә бу мөвзу илә бағлы гызғын мүбаһисәләр ҝедир. Бәзиләри, адәтән дини әнәнәләрә садиг јәһудиләр гадын алверинин гадаған олунмасыны тәләб едир. Икинҹи груп фаһишәлијин легаллашдырылмасыны истәјир. Онлар иддиа едир ки, бу пешәнин гејри-легал фәалијјәти сәһијјә үчүн ҹидди проблемләр јарадыр.

Даһа мараглы бир факт: Арашдырмаја әсасән Исраилдә илдә 40-дан артыг фаһишә өз мүштәрисинә әрә ҝедир.

Nur-az.com/е-реадинҝ.ҹо.ук


6985 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...