Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
23 Феврал 2014

Модерн дәҹҹаллар

Бүтүн һадисәләрин мәнфи вә мүсбәт тәрәфләри мөвҹуддур. Бычагы мисал чәкирләр. Бычагла һәм ҝүнаһсыз инсан өлдүрмәк олар, һәм дә фајдалы бир иш ҝөрмәк. Ирфан да беләдир. Ирфанын Исламда гәбул олунмуш формасы вә рәдд едилән минләрлә охшары мөвҹуддур. Мүгәддәслик, кәшф-кәрамәт, мәна аләмини сејр бәзән инсанларда хәстәлик һәддиндә мараға чеврилир. Бу заман јени вә диндән, һәгиги ирфандан узаг ҹәрәјанлар, груплар јараныр.

Еканкар ирфаны јени ирфан мәктәбләриндәндир. Бу мәктәб АБШ-да јараныб. Мәнәви јөнлү ҹәрәјанлар арасында Еканкар бәлкә дә јеҝанә дини рәнҝли мәктәбдир. Бу мәктәб Иранда тәшкилатланмыш формада фәалијјәтә башлајыб.

Еканкар (Еҹканкар) дедикдә руһун бәдәнә дахил олуб чыхмасы нәзәрдә тутулур. Тәригәтин әсасы бундан ибарәтдир ки, руһ бәдәндән чыхарылмалыдыр. Фиргә башчылары һәмин мәгсәдә чатмаг үчүн мүхтәлиф јоллар тәклиф едирләр. Руһу бәдәндән чыхармаг үчүн һәтта наркотик маддәләрдән истифадә едир, спиртли ичкиләр ичир, бәзән јога кими мәктәбләрә әл атырлар.

Јени ирфан мәктәбини јарадан Паул Туичелдир (Паул Тwитҹһелл). Бу шәхс Кентуккидә анадан олуб. О Америка дәниз гүввәләриндә хидмәт едиб. 1965-ҹи илдә ирфан јолуну тутуб. О өз ирфаныны Ек ирфаны адландырыб. О бу идејаны тибетли Ребазар Табаризин тәлимләриндән ҝөтүрүб.

Паул Туичел өзүнү пејғәмбәр адландырырды. Өзүндән сонра үчүн фиргәјә Һаролд Клемпи (Һаролд Клемп) тәјин едиб. О да Америка дәниз гүввәләриндә хидмәт етмиш шәхсдир. Паул Туичел Һаролду ҝизли шаҝирд кими тәрбијәт едирди. Бу ҝүн Еканкар тәригәтинин мүршиди бу шәхс сајылыр. Фиргәнин мүгәддәс китабы Ки Сугмат адланыр. Фиргә үзвләри иддиа едирләр ки, јуху васитәсилә өзләрини Аллаһын һәмкары мәгамына чатдырырлар. Бу ҝүнә гәдәр фиргәјә аид 60 китаб фарс дилинә тәрҹүмә едилиб.

Фиргәнин шүары руһун бәдәни тәрк едиб һәгиги беһиштә чатмасыдыр. Бу мәгсәдә ҝөрә Еканкар фиргәсини руһун сәфәри фиргәси адландырырлар.

Бу фиргә тәфәккүрүнүн көкләри индуизм тәлимләриндә ҝөзә чарпыр. Бунун әсасыны тәнасүх, өләнин башга нөвдә һәјата гајыдышы тәшкил едир. Фиргә үзвләри јалныз беһиштдән данышыр, Аллаһа инанмыр. Бу мәктәбдә гијамәтә дә јер верилмәјиб. Гијамәти килсәнин ихтирасы сајырлар. Иконкар мәктәбиндә ишыг вә сәс әсас елементләрдир. Руһун бәдәни тәрк едиб ҝери гајытмасында онларын ролу вар.

Мәктәбә үнванланан әсас ирад руһун сәфәри мәсәләсидир. Бу тәлимдә руһун сәфәриндә һеч бир мәгсәд јохдур. Сәфәр өзү сон мәгсәд сајылыр. Һансы ки руһун бәдәндән чыхмасы мәгсәд ола билмәз. Бу өзү сејр-сүлукда бир мәрһәлә ола биләр. Сон мәгсәд исә бүтүн илаһи тәлимләрдә Аллаһа чатмагдыр. Еканкар фиргәси бу мәсәләдә ҹидди бир бошлугла үзләшиб.

Шејтанпәрәстлијин нечә мин ил тарихи вар. Бу бахыш хејир вә шәр танрылара етигад үзәриндә гурулуб. Онун нүмунәләринә зәрдүштликдә, гәдим Мисирдә, Месопотамијада раст ҝәлмәк мүмкүндүр. Амма рәсми олараг илк дәфә 1565-ҹи илдә Томас Һардинг "Бир китабын инкары" китабыны јазмагла шејтанпәрәстлији Мартин Лүтерә гаршы гојуб. Һәмин вахтдан шејтанпәрәстлик сөзү јајылыб. 17, 18 әсрләрдә бир сыра гәрб өлкәләриндә шејтанпәрәстлик динә гаршы сәһнәјә ҝәлиб. Шејтанпәрәстлијин әсас дүшмәни Ибраһими, јәни төвһид динләридир. 20 әсрин әввәлләриндә ҹаһил вә зәиф иманлы төврат ардыҹыллары, протестантлар мәхфи шәкилдә шејтанпәрәстлијә гатылыб. Ҝүнаһа јашыл ишыг, гәтл, ҹинси тәҹавүз, әхлаги дәјәрләрин инкары шејтанпәрәстлијин әсас ајинләридир. Онлар ҹазибәли вә чешидли мусигиләрдән истифадә етмәклә ҹазибәли фәза јарадыр, ҹаһил инсанлары өз әтрафларына топлајырлар. 1960-ҹы илә Америкада шејтанпәрәстлијин јени дөврүнүн башланғыҹы сајылыр. Белә ки һәмин вахт АБШ-да христиан шејтанпәрәстлији рәсми фәалијјәтә башлајыб.

Бу ҹәрәјан јәһудиләр вә фрамасонлар тәрәфиндән һимајә олунуб. 19-ҹу әсрин әввәлләриндә, капитализм вә Британија дәбдәбәчилијинин чичәкләндији дөвүрдә ҹадуҝәрлик вә шејтанпәрәстлик дә ҝүндәмә ҝәлиб. Лондонда Сер Френсис Дашо Ҹәһәннәм Оду клубу ады алтында тәшкилат јарадыб. Бу клубун фәалијјәтләри сајәсиндә шејтанпәрәстләр Америкаја нүфуз едиб. Шејтанпәрәстлији һимајә едәнләрин әксәри гачагмалчылар, нарокмафија, гумархана башчылары, фаһишәхана шәбәкәләринин саһибләри олуб. Бу ҝүн дүнјада шәраб сәнајесинин барону сајылан Самуел Бернфмен мүһаҹир бир јәһудидир. Дүнја гумарханаларынын императору адландырылан Рочилд дә бу конмандадандыр. Мүасир шејтанпәрәстлијин баниси Антуан Шезандер Лави сајылыр. Бу јәһуди шејтан килсәси јаратмышдыр.

Шејтанпәрәстләрин әксәри тәбиәт вә әхлаг ганунларыны ајаг алтына алыб јәһудилик, мәсиһилик, Ислам кими төвһид динләрини инкар едирләр. Онларын әгидәләри даһа чох материализмә ујғундур. Јәни бу мәктәбләр һәр шејин мәркәзиндә инсаны ҝөрүбләр. Бәзиләри һуманизми дә бу фиргәнин мәһсулу сајыр. Шејтанпәрәстләр арасында шејтаны аллаһ сајыб она пәрәстиш едәнләр вар.

Шејтанпәрәстләр ики група бөлүнүр: Мүасир шејтанпәрәстләр вә гәдим шејтанпәрәстләр.Мүсаир шејтанпәрәстләри фәлсәфи шејтанпәрәстләр дә адландырырлар. Бу голун баниси Антуан Шезандор Лави (Антон Сзандор ЛаВеј) сајылыр. "Шејтани инҹил" (Тһе Сатаниҹ Библе) китабыны о јазыб. Лави 1930-ҹу илдә Чикагода анадан олуб, 1950-ҹи илдә Америка полисиндә чалышыб. Биринҹи издиваҹдан Клара Лави адлы гызы вар. Мәшугәсиндән Зена Лави адлы гызы дүнјаја ҝәлиб. Бу гыз мәшһур пианочу кими таныныр. Јени ајинин тәләби олараг сачыны гырхан Антуан 1966-ҹы илдә шејтан килсәсини јарадыб. Өзүнүн килсәнин каһини кими тәгдим едән бу шәхс 1969-ҹу илдә "Шејтани инҹил" китабында шејтан килсәсинин әсасыны гојур. О шејтаны јер үзүнүн һакими сајыр. Антуан 1997-ҹи илдә вәрәмдән өлүб, ҹәсәди шејтанпәрәстләр ајинләринә әсасән јандырылыб, күлү өвладлары арасында ирс бөлүнүб. Бу күлү өвладлары үчүн шејтанпәрәстлик иксири сајырлар.

Һазырда шејтан килсәсинә Питер Гилмура рәһбәрлик едир. Антуан Лави Фридрих Нитсшенин, Чарлз Дарвинин вә бир чох башга идеологларын тәсири алтында олуб. О килсәнин Аллаһ ахтарышыны мәсхәрәјә гојуб. Онларын нәзәриндә шејтан танрыдыр вә она пәрәстиш едилир.

Гәдим шејтанпәрәстлик дә мүасир шејтанпәрәстлијә бәнзәјир. Фәрг будур ки, гәдим шејтанпәрәстликдә шејтан тәрәфиндән танынмыш танрылар гәбул едилмәлидир. Бу шејтанлар тәсәввүрдә мөвҹуд ола биләр. Шејтанпәрәстләрин јердә галан һиссәси иддиа едир ки, онлар Аллаһа пәрәстиш едирләр. Бәзиләри дә инҹилдә сүгута уғрамыш шејтана ибадәт едир. Шејтанпәрәстләрин мүштәрәк нөгтәси өз рәјинә әсасланмагдыр.

Шејтанпәрәстләрин башга бир групу шәрпәрәст адланыр. Килсәнин тарихи әгидә тәфтиши дөврүндә белә груп јараныб. Бу груп үзвләри јени доғулмуш көрпәләри јемәкдә, бакирә гызлара тәҹавүздән сонра онлары гурбан вермәкдә, христианлыгда нифрәтдә иттиһам олунуб. Бу груп арасында әхлаги позғунлуг баш алыб ҝедир. Бу јола гатылан инсан үчүн һеч бир гуртулуш ҝөрүнмәдијиндән шејтанпәрәст дүнјасыны һәм дә зүлмәт дүнјасы адландырырлар. Шејтанпәрәст ајинләриндән бири дә интиһардыр. Онлар интиһары һәгигәтә чатмаг јолу һесаб едирләр.

Чохлары бу әгидәдәдир ки, шејтанпәрәстлијин әсасыны јәһуди дини мәтнләри тәшкил едир. Чүнки јәһуди мәтнләриндә шејтан алчаг варлыг јох, инсанын имтаһана чәкилмәси үчүн јарадылмыш мәләк сајылыр. Шејтанпәрстләрин символлары арасында Исраилин бајрағы да јер алыб. Дәрин арашдырмалардан сонра әмин олуруг ки, шејтанпәрәстлијин јараныб јајылмасында сионист режимин мүһүм ролу вар. Әввәла, шејтанпәрәстләр сионист режимлә сых рабитәдәдир. Ирандакы шејтанпәрәстләрин әсас малијјә мәнбәји МОССАД-дыр. Шејтанпәрәстлијин јајылмасында ики кәшфијјат идарәсинин, СИА вә МОССАД-ын фәалијјәтләри ачыг ҝөрүнүр. Бундан әлавә, сионист режим шејтанпәрәст фиргә үзвләриндә кәшфијјат мәгсәди илә истифадә едир. Шејтанпәрәстләр мусиги фаситәсилә бүтүн дүнјаја нүфуз едир. Әсасән металлист рок груплары шејтанпәрәстлији тәблиғ едир.

1981-ҹи илдә Ларс Елриҹ адлы мусигичи "Һуј метал" групуну јарадыб. О бу груп васитәсилә чох инсанлары тәсир алтына салыб. Заһирдә ҝизли груп кими танынан белә груплар АБШ кәшфијјат идарәси тәрәфиндән идарә олунур. Бу мусигиләрин маһијјәти гаранлыға, зоракылыға, ҹинси тәҹавүзә, әхлагсызлыға гајыдышдыр. Металлистләр һомосексуализми мүдафиә едир. Америкалы мәшһур һомосексуал Кујн өләндә металлистләр онун шәрәфинә албом бурахыб.

Металлистләри сәһнәдә ағзы ганлы, икраһ јарадан шејләр јејән вәзијјәтдә ҝөрүрүк. Брајн Һагг Варнер (Марлин Менсон) ҹаһил ҝәнҹләрин һиссијјатындан суи-истифадә етмәклә мәһшурлашыб бөјүк сәрвәт әлдә едиб. 1997-ҹи илдә бу адам ән чох ҝүндәмдә олан адам кими јадда галыб.

Шејтанпәрәстләр өз мәгсәдләринә чатмаг үчүн бүтүн имканлардан фајдаланыб. Онларын әсас аләтләриндән, васитәләриндән бири дә мусигидир. Металлист мусиги ҝәнҹләр үчүн чох ҹазибәли бир фәза јарадыр вә бу фәзада оғланлар вә гызлар азад рабитәдә олур. Мусиги елә бир васитәдир ки, ондан истифадә бөјүк хәрҹ тәләб етмир вә ону јајмаг чох асандыр. Мусиги аиләјә, тәһсил оҹагларына, идарә вә мүәссисәләрә асанлыгла јол тапыр. Автомобилдә, компјутердә, телефонда мусигисиз кечинмәк чәтиндир.

Шејтанпәрәстлијин әсас сәбәбләриндән бири Исламдыр. Бу мүстәвидә Иран Ислам Республикасы илкин һәдәфләрдән сајыла биләр. Һазырда шејтанпәрәстләр Иранда бир нечә истигамәтдә фәалијјәт ҝөстәрир: Әсас фәалијјәт фәзасы интернетдир. Веб блоглар, сосиал шәбәкәләр, танышлыг сајтлары әсас фәалијјәт истигамәтини тәшкил едир. Тиҹарәт шәбәкәсиндә шејтанпәрәстлик символларынын, ҝејимләрдә етикетләрин, бәзәк әшјаларында символларын јајылмасы да фәалијјәт истигамәтләриндәндир. Башга бир истигамәт металлист мусигинин јајылмасыдыр. Бабәк Хаҹәпур, Жано Бағумјан кими шәхсләр "Раман", "Осд" металлист групларынын әсас тәблиғатчыларыдыр. Шејтанпәрәстләрин фәалијјәтләриндә ҝеҹә мәҹлисләринин өз јери вар. Ҝеҹә гонаглыгларында адәтән спиртли ичкиләр, наркотика азад олур, оғланлар вә гызлар һеч бир мәһдудијјәтсиз үнсијјәтә гатылырлар. Белә гонаглыглара гатылан ҝәнҹләр ишин маһијјәтиндән чох вахт хәбәрсиз олурлар. Онлар мәҹлисләрә адәтән интернет васитәсилә дәвәт едилир. Иштиракчыларын чох вахт шејтанпәрәстлик барәдә мәлуматы олмур.

Шејтанпәрәстлији танымаг, онун фәалијјәтләрини изләмәк үчүн шејтанпәрәстлик символлары илә танышлыг зәруридир. Ҝәнҹләр чох тәәссүф ки, маһијјәтинә вармадан шејтанпәрәстлик символлары илә бәзәнмиш ҝејимләрдән истифадә едир.

Мәшһур бешбуҹаглы (Ынверт Пентаҝрам) шејтанпәрәстлијин әсас символларындандыр. Бу әламәтдән мәхфи кабала мәрасимләриндә шејтани руһлары тутмаг үчүн истифадә олунур. Бешбуҹаглынын мүхтәлиф формалары вар. Бәзи формасы шејтанпәрәстләрә, бәзи формасы кафирләрә мәхсусдур. Бәзән дә бешбуҹаглынын әтрафына даирә чәкилир.

Башга бир әламәт бафомет (Бапһомет) әждаһасыдыр. Адәтән бу символлары ҹәваһират, бәзәк әшјалары үзәринә ишләјирләр. Әламәтләрдән бири дә 666 рәгәмидир. Өз ајинләриндә шејтанпәрәстләр бу рәгәми тәкрарламагла һикмәтә чатдыгларыны дүшүнүрләр. Гырылмыш хач (Сwастика ор Сун Wһеел) да шејтанпәрәстлик символудур.

Гәдим әламәтләрдән бири Һитлерин һакимијјәти дөврүндә истифадә едилиб. Гәдим Будда, Јунан китабәләриндә бу әламәтлә растлашмаг олар. Ҝүнәшә ситајиш ајинләриндә дә һәмин әламәт вар. Бу әламәт ҝүнәшин сәмада һәрәкәт јолуну ҝөстәрир.

Һәр тәрәфә бахан ҝөз (Упсиде Доwн Ҹросс) шејтанпәрәстлик әламәтидир. Шејтанпәрәстләр бу фикирдәдирләр ки, һәмин ҝөз Лүтисферин ҝөзүдүр. Бу ҝөз даим һәрәкәтдәдир. Өнҹәҝөрмәләрдә һәмин әламәтдән истифадә олунур. Бүтүн ҹадулар, нифринләр, руһа нәзарәт һәмин әламәтлә јанашыдыр. Американын пул ваһиди үзәриндә дә һәмин ишарә вар. Бу јени дүнја низамынын әламәти сајылыр.

Тәрсинә чеврилмиш хач (Упсиде Доwн Ҹросс) башга бир әламәтдир вә бу әламәтдә һәзрәт Исаја итеһза вар. Шејтанпәрәстләрин чох истифадә етдији әшја бојунбағдыдыр. Рок мусигичиләринин бојнунда белә хач ишарәләри бојунбағлар ҝөрмәк олар.

Шејтанпәрәстлијин башга бир символу кечи башыдыр (Ҝоат Һеад). Бүтүн бунлар һәзрәт Мәсиһин инкары месажыны верир.

Анархија (Анарҹһј) әламәти шејтанпәрәстлик әламәтләриндәндир. Бу әламәт бу ганунларын инкарыны елан едир. Һәр шеји мәһв етмәк, һәр шеји дағытмаг шејтанпәрәстлијин шүарыдыр.

Башга бир әламәт әдаләт үзәриндә балта (Анти Жустиҹ) символудур. Бу әламәт әдаләти инкар едир. Феминистләр гадынларын һакимијјәтини еһтива едән ики балта символундан истифадә едир.Модерн бидәтләрдән бири дә Сај Баба ирфаныдыр. Һиндистанда бу адла ики шәхс таныныр. Бири 1835-ҹи илдә анадан олуб, 1918-ҹи илдә дүнјасыны дәјишиб. Сај Баба өз тәлимләрини һинду вә мүсәлман китабларындан ҝөтүрмүш дәрвишдир. Белә шаијә ҝәзир ки, Сај Баба хәстәләрә шәфа верир, һејванларла данышыр.

Икинҹи Сај Баба (Сри Сатһја Саи Баба) һинд ирфанындан, хүсусилә Буддадан истифадә едән бир шәхсдир. О 1926-ҹы илдә Һиндистанын ҹәнубунда доғулуб. Онун Иранда да ардыҹыллары вар. Јердән аралы һавада дајанмаг, гәрибә һәрәкәтләр бу шәхсә аид едилир. Онун һәрәкәтләрини мөҹүзә сајырлар. Һансы ки бу һәрәкәтләр ҹадуҝәрликдән башга бир шеј дејил. Бу јахынларда хариҹи шәбәкәләрдән бири онунла ҝөрүшдә ҝизли камерадан истифадә едиб вә бу камера Сај Бабанын һоггабазлығыны үзә чыхарыб. Јаратмаг, әслиндә аллаһлыг иддиасында олан бу шәхс һәмин шәбәкәдә рүсвај едилиб.

Бу ҝүн Сај Баба тәлимләри интернет фәзасында да јер алыб. Һәмишә дин дүшмәнләринин һәдәфи олан Иранда да онун тәблиғаты вар. Һиссијјатлы, амма мәлуматсыз ҝәнҹләри инандырырлар ки, Сај Баба илә ҝөрүш мүмкүндүр. Һазырда Сај Бабанын Һиндистандакы еви гаршысында белә ҹаһил ҝәнҹләр нөвбәјә дајаныр. Бу шәхстин әхлагсыз һәрәкәтләриндән дәфәләрлә шикајәт олунса да Һиндистан дөвләти һеч бир тәдбир ҝөрмүр. Белә бир фикир вар ки, Һиндистанда туризмин ҝенишләнмәси мәгсәди илә белә шәхсләрә мејдан верилир.

П.С. Мәгаләдә ады чәкиләнләрдән бәзиләри артыг һәјатда јохдур.


Риза Әхәви

Nur-az.com


7431 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...