Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
22 Феврал 2014

Имам Заманла (әҹ) ҝөрүш

“Гәванини Үсул” китабынын мүәллифи Мирза Гумми дејир: Мән Әлламә Бәһрулүлумла бирликдә устад Вәһид Беһбәһанинин дәрсиндә иштирак едирдик. Онунла дәрс һагда бәс едәрдик. Чох вахты дәрсин ачыгламасыны мән верәрдим. Беләликлә мән Ирана ҝәлмәли олдум, лакин Бәһрулүлум Нәҹәфдә галды.
Мирза Гумми дејир: Сонралар Сејид Бәһрулүлумун елмдә али дәрәҹәјә чатдығыны ешидәндә тәәҹҹүбләндим ки, неҹә олуб бу мәгама чатыб. Бир ҝүн Нәҹәфә зијарәтә ҝетдим вә орада Сејидлә дә ҝөрүшдүм. Шөһрәтли алим Мирза Гумми дејир: Мән, Бәһрулүлуму елм дәрјасына гәрг олдуғуну ҝөрдүм. Сонра ондан сорушдум: Биз елмдә ејни идик, сән ки, елмдә бу һәддә дејилдин? Неҹә олду ки, бу гәдәр елмә малик олдун?
Сејид мәнә бахыб деди: Мирза бу бир сиррдир, амма сәнә бир шәртлә дејәҹәјәм. Нә гәдәр ки, һәјатдајам бу сирри һеч кимә ачмајасан! Әлламә Бәһрулүлум сөзүнү давамында бујурду: “Ахы неҹә бу ҹүр олмајым, һалбу ки ағам һәзрәт Меһди (ә) бир ҝеҹә Куфә мәсҹидиндә мәни ағушуна алыб!

Дилимизә чевирди: Р. Һүсејнов
Nur-az.com5157 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...