Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
30 Мај 2016

Әбу Рејһан әл-Бирунидән бир һекајә: Һеч кәсин үмидини гырма

Өмүр гысадыр вә ағыл иши јубадыб, ләнҝитмәји гәбул етмир.
Әбу Рејһан әл-Бируни Нишапурда достларынын биринин евиндә гонаг иди. Ев саһиби онунла мәсләһәтләшмәк үчүн ҝәлмиш бир нәфәрә нәсиһәт едирди. Әбу Рејһан да дәһлиздән онларын сәсләрини ешидирди.
Мәсләһәт алмаға ҝәлмиш киши Әбу Рејһанын достуна дејирди: - Дүканымын габағына һәр ҝүн тәзә бир рәсм чәкирәм вә ҝөзәл әтирли ҝүлләр гојурам ки, бәлкә севҝилимин јолу бурдан дүшә вә һәлә дә онун ешги илә јашадығымы ҝөрүб, јенидән һәјатыма гајыда.
Әбу Рејһанын досту да она нәсиһәт едиб дејирди: - Өмүр гысадыр вә ағыл иши јубадыб, ләнҝитмәји гәбул етмир. О гадын әҝәр сәни севсәјди артыг нечә ил иди ки, гајытмышды. Әмин ол ки, о даһа башга кишијә үрәк вериб. Сән дә өз ҝәләҹәјин һаггында дүшүн.
Бу мәсәләдән үч ҝүн сонра Әбу Рејһан досту илә видалашыб ҝетмәк истәјирди. Бирдән достуна хәбәр ҝәтирдиләр ки, нәсиһәт етдијин киши өлүм јатағына дүшүб вә үч ҝүндүр ки, һеч нә јемәјиб.
Ев саһиби онун ҝөрүшүнә ҝетмәјә һазырлашды. Әбу Рејһан онун әлиндән тутуб деди: - Сојуғу үмид истисинә үфүрән нәфәс, өлүмү онун сорағына ҝөндәриб.
Ев саһиби башыны ашағы салды. Әбу Рејһан өзү һәмин кишинин ҝөрүшүнә ҝетди вә она елә үмид истилији верди ки, о киши јенидән һәјата гајытды.


6484 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...