Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
28 Мај 2016

МӘЛӘКУТ АЛӘМИНӘ ПӘРВАЗ ВАСИТӘСИ

Ҝүнаһы танымаг, ҝүнаһкары да ҝүнаһ васитәсилә танымаг лазымдыр
ҜҮНАҺ ҜҮНАҺДЫР

Ҝүнаһы ким едир етсин ҝүнаһдыр. Демәк олмаз ки, бу шәхс һәмин иши ҝөрүр дејә ејби јохдур. Јахуд јәгин ејби јохдур. Хејир! Ҝүнаһы танымаг, ҝүнаһкары да ҝүнаһ васитәсилә танымаг лазымдыр. Ким ҝүнаһ иш ҝөрдүсә ҝүнаһкардыр. Филан шәхс бу иши ҝөрүрсә, демәк ејби јохдур ки, ҝөрүр, ејби олсајды ҝөрмәзди тәсәввүрү јанлыш тәсәввүрдүр. Әлбәттә, доғруја јозмағын ејби јохдур. Әксинә, бу чох јахшыдыр. Бүтүн мөминләрин ишләрини инсан јахшыја јозмалыдыр. Нә гәдәр ки, мүмкүндүр фәсада, ҝүнаһа јозмаг олмаз. Амма кимсә бир ајдын, ашкар ҝүнаһ иш ҝөрүрсә онун ким олмасынын фәрги јохдур. Әксинә, фәргли инсанлар ҝүнаһ едирләрсә, ҝүнаһларынын ҹәзасы, пислији даһа да чох олаҹагдыр.

МӘЛӘКУТ АЛӘМИНӘ ПӘРВАЗ ВАСИТӘСИ

Буна ҝөрә дә әсас мәсәлә ҝүнаһдан чәкинмәкдир. Чалышаг бу рамазан ајында иншааллаһ нәфсимизи өјрәшдирмәклә өзүмүзү ҝүнаһдан узаг тутаг. О заман мәләкут аләминә јүксәлиш мүјәссәр олаҹаг вә инсан үчүн мүәјјән олунмуш мәнәви сејрә чыха биләҹәк. Амма ҝүнаһ јүкүнүн ағырлығы илә белә бир шеј мүмкүн дејил. Бу рамазан ајы ҝүнаһдан узаг олмаг үчүн чох јахшы фүрсәтдир.


4331 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...