Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
20 Феврал 2014

Төвбәнин шәртләри

Төвбә ҝүнаһы јумагла гәбул олур. Мәсәлән, әҝәр бир кәс намаз, оруҹ, һәҹҹ, зәкат вә с. ибадәтләри јеринә јетирмәјибсә, онларын гәзасыны јеринә јетирмәлидир. Әҝәр биринин малы вә ја һаггы јејилибсә, о мал вә һагг саһибинә гајтарылмалыдыр.
О ҝүнаһлар ки, Аллаһ-Таала онлара ҹәза тәјин едиб, мәсәлән зина, ваҹиб дејил ки, бир кәс бу ҝүнаһдан өтрү шәри һакимин јанына ҝетсин вә һаким онун үчүн һәдд тәјин етсин. Лакин зинкарын ҝүнаһдан төвбәси, пешиманчылығы, ону тәрк етмәк әзми вә истиғфар етмәсидир.
Бу ҹәһәтдән зина илә ади ҝүнаһын фәрги јохдур. Төвбә позулмајан олмалыдыр, јәни камил, даими вә тәкрарланмасы гејри-мүмкүн олсун. О төвбә ки, төвбә едән шәхс хејирли ишләрә гәдәм гојмалы вә диҝәрләри үчүн нүмунә олмалыдыр.
İмам Садиг (ә) бујуруб: “Төвбә пешиманчылыг вә виждан әзабындан ибарәтдир ки, етираф вә үзүрлә бир даһа ҝүнаһын сорағына ҝетмәмәк.”
Кафи, Әбу Сәбаһ Кәнаниндән рәвајәт едир: “Бу ајәнин мәнасыны - “Еј иман ҝәтирәнләр! Аллаһа сәмими-гәлбдән (бир даһа ҝүнаһа гајытмамаг шәртилә) төвбә един. Ола билсин ки, Рәббиниз ҝүнаһларынызын үстүнү өртсүн вә сизи (ағаҹлары) алтындан чајлар ахан ҹәннәтләрә дахил етсин. О ҝүн Аллаһ Өз Пејғәмбәрини вә онунла бирликдә иман ҝәтирәнләри хәҹил етмәз. Онларын (иман) нуру (гыл көрпүсү үстүндә онлара јол ҝөстәрмәк үчүн) өнләриндән вә сағ тәрәфләриндән ахыб шөлә сачаркән онлар белә дејәҹәкләр: “Еј Рәббимиз! Бизим нурумузу тамам-камал елә вә бизи бағышла. Һәгигәтән, Сән һәр шејә гадирсән!” – Имам Садигдән (ә) сорушдум. О һәзрәт (ә) бујурду: Позулмајан төвбә оудур ки, бәндә етдији ҝүнаһдан төвбә едә, бир даһа о ҝүнаһы тәкрарламаја вә батини заһириндән јахшы ола.
Һәзрәт әмирәлмөминин Имам Әлидән (ә) рәвајәт олуб ки, камил төвбә 6 иши јеринә јетирмәклә мүмкүндүр:

1.Кечмиш ҝүнаһдан пешиманчылыг;
2.Гәзаја верилмиш ваҹиб әмәлләри јеринә јетирмәк;
3.Ајрысынын малыны саһибинә гајтармаг;
4.Дүшмәндән һалаллыг истәмәк;
5.Гәрара ҝәлин ки, бир даһа ҝүнаһ етмәјәсиниз;
6.Өзүнү ҝүнаһда бәслдији кими, Аллаһа бәндәчиликдә дә өзүнү әритсин. Ҝүнаһын ширинлијини даддығы кими, ибадәтин дә чәтинлијини дадсын.

Дилимизә чевирди: Р. Һүсејнов
Nur-az.com5430 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...