Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
25 Мај 2016

Севмәдијинин ајаггабысыны ҹүтләјән ариф

Мәгсәд залыма әјилмәк јох, бәјәнмәдијин адама мүнасибәтдә тәвазөкар олмагдыр
Һаҹы Мирза Ҹавад Аға Тәбризи Нәҹәфдә тәһсил алдығы заман даим нәфсин тәрбијәсинә вахт ајырар, диггәт јетирәрди. Бу мәгсәдлә Ајәтуллаһ Ахунд Молла Һүсејнгулу Һәмәданинин елм вә мәрифәтиндән 14 ил бәһрәләнмишди.
Устадын һүзурунда ики ил тәлашдан сонра она дејир ки, мән сејр-зүлукда ирәли аддым ата билмирәм. Устад онун адыны сорушур. Мәлики Тәбризи, адыны дејир вә устадын ону танымамасындан тәәҹҹүбләнир. Устад сорушур ки, сән филан Мәликиләрин гоһумларындансан? Мәлики Тәбризи устадын нәзәрдә тутдуғу гоһумларыны бәјәнмәдијиндән онлары тәнгид едир. Ахунад Молла Һүсејнгулу Һәмәдани дејир: Нә вахт пис сајдығын адамларын гаршысында онларын ајаггабыларыны ҹүтләсән, мән өзүм сәнин ҝөрүшүнә ҝәләҹәјәм!
Мәлики Тәбризи сабаһдан синифдә һамыдан архада отурур. Бәјәнмәдији гоһумларындан олан тәләбәләрлә елми мүбаһисә едир. Нәһајәт, онларын ајаггабыларыны ҹүтләјир. Бу хәбәр Тәбризә чатыр, гоһумлар арасындакы кин-күдурәт арадан галхыр.

Вилајет.инфо


5493 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...