Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
18 Феврал 2014

Ҝениш ев

Бир ҝүн Имам Садиг (ә) сәһабәләриндән биринин евинә дахил олур. О шәхс имкансызлыг үзүндән аилә вә ушаглары илә бирликдә кичик бир евдә јашајырды. Мәним ҝәлишимлә онун аилә үзвләри чох зәһмәтә дүшдүләр.
Һәзрәт (ә) бујурду: “Нијә бурада јашајырсыныз? Сән аиләнин чох олмасына ҝөрә едә биләрсән ки, евини бир аз ҝенишләндирәсән.”
Әрз етди: “Ја Имам, бу мәним атамын евидир. Мән бурада дүнјаја ҝәлмишәм, атам вә бабам да бу евдә дүнјаја ҝәлиб, бурада јашајыблар. Истәмирәм атамын евиндән ҝедим.”
İмам Садиг (ә) бујурду: “Фәрз ет ки, атан вә бабанын шүуру олмајыб, сән дә истәјирсән онларын шүурсузлуғуна дөзүб бу балаҹа евдә јашајасан? Арвад-ушагларыны ҝөтүр вә бу евдән ҝедин.”
Мән бу евдә доғулмушам, бура адәт етмишәм, атам вә бабам бурада дүнјаја ҝәлиб, бунларын һамысы һәдәрә шејдир.
İслам ҝөстәришләриндән бири дә дүнја сәадәтләриндән сајылан, “ҝениш евдә јашајын”дыр. Әҝәр киминсә белә евдә јашамаг имканы олса, лакин јашамаса, билин ки, аилә ушагларына зүлм етмиш олур. Лакин буну билмәк лазымдыр ки, ҝениш ев ҹаһ-ҹәлалын ҝенишләнмәси илә фәрг едир. Садә ҝенишлик ајры бир шејдир, дәбдәбәли ҝенишлик ајры.
Ислам бахымындан биринҹи бәјәнилән, икинҹи исә мәзәммәт едилир.

Дилимизә чевирди: Р. Һүсејнов
Nur-az.com4991 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...