Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
04 Мај 2016

Нә үчүн бәзи инсанлар мөҹүзә ҝөрсәләр дә, иман ҝәтирмирләр?

Улдузлу ҝеҹәдә електрик лампасы алтында отуран инсан ҝөјдәки улдузлары ҝөрә билмир.
Пејғәмбәрләрин инкар олунмаларынын бир нечә сәбәби вардыр: бабалара тәглид, шәхси мәнафенин горунмасы, егоистлик, јерсиз тәәссүб.

Улдузлу ҝеҹәдә електрик лампасы алтында отуран инсан ҝөјдәки улдузлары ҝөрә билмир. Еләҹә дә, өзүнә вурғун инсан башгаларынын үстүнлүкләрини гијмәтләндирә билмир.
Бир атлы нә гәдәр ҹәһд етдисә, ат гаршысындакы архдан кечмәди. Буну мүшаһидә едән ариф атлыја мәсләһәт ҝөрдү ки, архын сујуну буландырсын. Атлы белә дә етди. Ат һеч бир мәҹбуријјәтсиз судан кечди. Атлы бу ишин һикмәтини анламајыб, арифдән сәбәбини сорушду. Ариф деди: “Ат саф суда өз әксини ҝөрүр вә өз әксини тапдамаг истәмир!”
Бәли, инсан да беләдир о, өз мәнлијини, мәгамыны, мәнафејини, тајфасыны, милләтини, партијасыны тапдаја билмир. Елә буна ҝөрә дә һаггында данышылан ат кими һәрәкәт едә билмир.


8295 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...