Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
23 Апрел 2016

Надир шаһ Рус императричасына евлилик тәклиф едиб

Надир шаһ, Рус императричасы Аннаны елчилик едәрәк дејир ки, јахшы оларды бизим арамызда издиваҹ олсун
Анна Ивановна 1730-40 илләр әрзиндә һөкмранлыг едән Рус императричасы олмушдур. О, 1682-96-ҹы илләрдә һакимијјәтдә олмуш В. Иванын гызы вә Русија императору олмуш Ы. Пјотрун гардашы гызыдыр. Анна, Балтик саһилиндәки Курземе Краллығынын башында олан Фридрих Вилһелм иле евләнмишди. Әри Петербургда тәшкил олунан тојдан сонра Курземејә ҝедәркән јолда өлдү вә кралича дул галды. 

Тарих китабларында јазылыб:
Русијадан бир дәстә таҹир вә нүмајәндә һејәти нәфис вә гијмәтли һәдијјәләрлә Надир шаһын ҝөрүшүнә ҝәлирләр. Ҝөрүш әснасында Надир шаһ императричаынын сәһһәти, дөвләти неҹә идарә етмәси, әтрафындакыларын она неҹә хидмәт етмәләри илә марагланыр. Нүмајәндә һејәти ҹавабында дејирләр ки, бизим һөкумәтимиз варислик әсасындадыр. Һәзрәт Исанын заманындан индијәдәк бизим ата-бабаларымыз киши вә гадын һамысы бу дөвләтә хидмәт етмишдир. Надир шаһ, Рус императричасы Аннаны елчилик едәрәк дејир ки, јахшы оларды бизим арамызда издиваҹ олсун вә дөвләтимиз бир олсун. Рус таҹирләри бу тәклифи чох ҝөзәл мүждә адландырырлар.
Рус нүмајәндә һејәти Надир шаһын һәдијјә вә мәктубуну императричаја чатдырырлар. О, мәктубда “Зөһрә вә Мүштәринин (Венера вә Јупитер) говушмасы” мәзмунундан Надир шаһын фикрини баша дүшүр вә белә ҹаваб јазыр: “Биз мәмләкәтимизи вә өзүмүзү сәндән әсирҝәмирик. Амма һәзрәт Исанын дининин адәт-әнәнәләринә ҝөрә елчилик вә евлилијин шәрти будур ки, бәј наз дијарына ҝәлмәлидир. Һәр вахт сиз говушмаг вә вәһдәт истәсәниз, ҝөрүш үчүн бир нечә ҝүнлүк бу дијара ҝәлмәлисиниз, бизим гонағымыз олмалысыныз вә сизинлә танышлыгдан сонра фикринизә әмәл едәк”.

Доктор Абдулһади Һаири, “Иран мүтәфәккирләринин гәрб буржуазијасысынын ики үслубу илә илк ҝөрүшү”, сәһ. 198.


6118 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...