Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
16 Апрел 2016

Ислам мәдәнијјәтиндә гадынын уҹа мәгамынын дүнјаја чатдырылмасы

Исламын гадына неҹә уҹа мәгам нәзәрдә тутмасы һагда һәлә јахшы мәлуматлы дејилләр
Инсан бүтүн дүнјада халгын мөвҹуд тәсәввүрләри илә таныш оланда бу мәгамы дәрк едир ки, Ислам мәдәнијјәти бүтүн саһәләрдә, хүсусән дә гадын мәсәләси кими саһәләрдә дүнја үчүн танынмаз галмышдыр. Исламын бәшәријјәт үчүн дашыдығы месаж вә миссија – јәни инсанын уҹалмасы, тәкамүлә чатмасы, инкишаф етмәси, онун дүнја һәјаты вә дүнјанын инкишафы үчүн фајдалы олмасы - гадынын вә кишинин уҹа инсан мәгамыны мүәјјән сурәтдә тәјин етмишдир. Гәрб дүнјасы буну һәлә јахшы баша дүшмүр. Дүздүр, инсанлар әлејһинә тәхрибат һазырлајан бејнәлхалг тәхрибат мәркәзләри бүтүн дүзҝүн мәфһумлары, о ҹүмләдән гадын һәјаты мәфһумуну вә Исламын гадын барәсиндәки фикрини тәһриф етмишләр. Инди бунларла ишимиз јохдур. Белә гәрәзли вә чиркин әлләрдән әлавә, чохлары Исламын гадына неҹә уҹа мәгам нәзәрдә тутмасы һагда һәлә јахшы мәлуматлы дејилләр. Буну дүнјаја ҝөстәрмәк, Исламын бу саһәдәки мүтәрәгги вә инкишаф етмиш мәдәнијјәтинә һәвәс јаратмаг үчүн ән јахшы јол Исламын ҝөркәмли гадынларынын шәхсијјәтини танытдырмагдыр. Чүнки онларын шәхсијјәтинин вә һәјатынын өзү Исламын гадын барәсиндәки тәфәккүрүнү ҝөстәрир. Тарих боју дүнјанын бүтүн ҝөркәмли гадынларынын башында Пејғәмбәрин гызы олан Фатимеји-Зәһра (с) дурур. Буна ҝөрә, әҝәр биз бу барәдә ишләјиб арашдырмаг истәсәк, чох ишләр лазымдыр.


6707 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...