Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Апрел 2016

Ҹәфәнҝијјат данышмаг Керринин хасијјәтидир!

Доктор Вилајәти ҝүндәмин мөвзуларына мүнасибәт билдирир
Ҹәнаб Рәһбәр Ајәтуллаһ Хаменеинин бејнәлхалг мәсәләләр үзрә мүшавири Әли Әкбәр Вилајәти дејиб:
Çин 1949-ҹу илдә јарадыҹылыгла мүдафиә системи вә игтисадијјатыны гурду. Буна ҝөрә дә ҝәләҹәји ишыглыдыр. Бу јолу ҝедирик...
Реҝионумуз һеч вахт белә бөһранлы олмајыб. Иран мәнтәгәнин јеҝанә сабит өлкәсидир...
Ҹәнаб Керринин хүсусијјәтләриндән бири ҹәфәнҝијјат данышмагдыр. Арабир реҝиона ҝәлир, хатирә шәкилләри чәкдирир, һеч бир әсассыз ҹәфәнҝ сөзләр данышыр. Ҹон Керридән габагкы хариҹи ишләр назири ханым Клинтон етираф етмишди ки, ИШИД-и Америка јарадыб. Белә бир бәјанатдан сонра Суријада террор тәрәфдары Америка олур, јохса Иран?!
Иран БМТ-нин рәсмән таныдығы Сурија дөвләти вә гануни президент Бәшар Әсәдин истәји илә террорла мүбаризәјә көмәк едир. Керри реаллығы һәјасызҹасына тәһриф едир, вәтәнини горујан Һизбуллаһы террорчу адландырыр. Һансы енсиклопедијада вәтәнини горујан террорчу сајылыр?!
Əсәд Америкаја мүгавимәт ҝөстәриб, игамәтҝаһы һәдәфә алынанда да дуруш ҝәтириб. Америка Суријада әлалты режим гурмаг истәјир.
Керри Зәрифә дејиб ки, сиз Ирага һәрби јардым едирсиз. Зәриф ҹаваб вериб ки, бәли, биз јардым едирик, әҝәр етмәсәјдик сиз ИШИД-чи достларынызла әлагә үчүн Мосул јох, Бағдада зәнҝ вурардыныз!!

Вилајет.инфо


6107 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...