Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
04 Апрел 2016

Шејтанын Молла Ағаҹан Зәнҹанијә тәклифи

"Бир ҝүн Имам Һүсејнин (ә) бөјүк оғлу һәзрәт Әли Әкбәрә (ә) тәвәссүл етмишдим"
Бөјүк ариф вә әхлаг устады Молла Ағаҹан Зәнҹани дејир:
Бир ҝүн Имам Һүсејнин (ә) бөјүк оғлу һәзрәт Әли Әкбәрә (ә) тәвәссүл етмишдим. Бир һаҹәтимин гәбул олмасы үчүн о һәзрәти васитә етмишдим вә үрәјим Әли Әкбәрә (ә) гаршы мәһәббәтлә долу иди.
Бирдән ҝөрдүм отағын бир күнҹүндә санки дөшәмә јаныр. Һәмин јердән түстү галхды вә бу түстү бир инсан һәҹминдә топланды. Јаваш-јаваш түстүнүн јухары һиссәсиндә инсан башына охшар бир баш формалашды. Баша дүшдүм ки, о шејтанлардан биридир вә мәнә нәјсә демәк истәјир. О, дәмири-дәмирә чәкдикдә чыхан сәс кими бир сәс вә чох нараһатедиҹи бир сәслә мәнә деди: - Мән ҹинләрин бөјүкләриндән биријәм. Билирәм ки, Әли Әкбәрә (ә) олан мәһәббәтини үрәјиндән чыхара билмәзсән. Амма она гаршы мәһәббәт бәсләмәдијини дилдә дә десән, мән гәбул едирәм вә белә десән, мән сәнин гуллуғунда олаҹам.
Она дедим: - Сән белә дүшүнүрсәнсә, демәли мүсәлман дејилсән вә шејтанлардансан. Она ҝөрә дә мәнәви ишләрдә мәнә көмәк едә билмәзсән. Мадди ишләрдә исә әҝәр Јер күрәсинин бүтүн ихтијарыны мәнә версән дә мән белә бир ҹүмләни демәрәм.
О, бу ҹавабы ешитдикдән сонра мәним үрәјими јериндән гопараҹаг вә мәни зәифләдәҹәк бир налә чәкәди вә јоха чыхды.


5906 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...