Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
04 Апрел 2016

Сизинлә нә үчүн јухарыдан данышырлар?

Ајәтуллаһ Хаменеи дүшүнмәјә чағырыр
Дүшмәни, һазырки вәзијјәтдә дүнја империализми вә бејнәлхалг сионизми, Америка вә Исраили јетәринҹә танымајанлар, бәзән дә милли вә дини мәнафеләри ајаг алтына аланлар залымла сазиш, залымла достлугдан дәм вурур. Онлар залымы јох, залыма әјилмәјини гынајыр, иттиһам едирләр. Иддиа едирләр ки, залыма достлуг әли узатсан, проблемләрин һәлл олар!!
Гуран хәбәрдарлыг едир ки, сиз онларын динини (әгидәсини, јолуну) гәбул етмәсәниз, һеч вахт сиздән әл чәкмәзләр. Залымын хисләти будур ки, она ҝүзәштә ҝетсән даһа чох истәјәҹәк.
Ҹәнаб Рәһбәр Ајәтуллаһ Хаменеи садә бир мәнтиг үзәриндә дајаныр вә залымла сазиши чыхыш јолу ҝөрәнләри дүшүндүрмәк истәјир. Рәһбәр суал верир ки, Америка нә үчүн һамы илә јухарыдан, диктә илә данышыр? Чүнки һәрби ҝүҹүнә ҝүвәнир. Әҝәр онун гаршысында әјилмәмәк истәјирсәнсә, ҝүҹлү олмалысан!

Вилајет.инфо


5285 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...