Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
02 Апрел 2016

Бу дүнјада әдаләтли һөкумәтин гурулмасына һансы зәрурәт вар?

Тәкамүл инсан үчүн ахирәт аләминдә јох, бу дүнјада гијмәтлидир
Ҹаваб: Бәзиләри үмумдүнја әдаләт һөкумәтинин зәрурилијинә инандыгдан сонра дејирләр: “Әҝәр ахирәт аләминдә әдаләт әһатәли шәкилдә бәрпа олунаҹагса, бу дүнјада белә бир һөкумәтин тәшкилинә нә еһтијаҹ вар?”

Бу ирада ҹаваб олараг белә дејә биләрик:

1. Ибадәт вә Аллаһла ҝөрүшә јетишмәк јараныш һәдәфи сајылмышса, демәк, белә бир һөкумәт дүнја һәјаты баша чатмамыш јер үзүндә ҝерчәкләшмәлидир.
2. Бәшәријјәтин белә бир һөкумәтә фитри мејли вар. Буна ҝөрә дә ујғун һакимијјәт дүнја һәјатында гурулмалыдыр.
3. “Гәсре-даим” вә “гәсре-әксәри” (даими вә әһатәли зүлм) мүмкүнсүз (дүзҝүн кәлмә: гејри-мүмкүн) олдуғундан инсан тәбиәт аләминдә өзү үчүн зүлм-ситәмин олмадығы, әһатәли вә әдаләтли бир һакимијјәт ҝөрмәлидир.
4. Тәкамүл инсан үчүн ахирәт аләминдә јох, бу дүнјада гијмәтлидир. Инсан фитрәтән камиллик сорағында олдуғундан камиллијә һәрәкәт үчүн шәраит олмалыдыр. Һәзрәт Меһдинин (ә) зүһуру дөврүндә белә бир шәраит јаранаҹагдыр.


5690 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...