Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
13 Феврал 2014

"Атам бу вәзијјәтдә өлсә..."

Бир сыра инсанлар Мәккәјә Аллаһын евинин зијарәтинә ҝетмишдиләр. Орада ҹаван бир оғланы ҝөрүрләр ки, бүтүн дуаларын әвәзинә јалныз Пејғәмбәр вә Али Пејғәмбәрә салават ҝөндәрирди. Сәфада, Мәрвәдә, Мәшәрдә вә Әрәфатда һамы дуа охујурду, лакин о салават дејирди. Бир ҝүн ондан сорушурлар: Биз сәндән салаватдан башга бир шеј ешитмәдик, бунун сәбәби нәдир?
Деди: Гоҹа атам варды. Бир нечә ил бундан габаг онунла зијарәтә ҝәлмишдик. Јолда хәстәләнди вә өлүм јатағына дүшдү. Елә бу вахт әзаб  онун үзүндә заһир олду. Дүшдүјү бу вәзијјәтдән налә чәкәрәк дејирди: “Јандым, јандым, од тутдум.”
Мән атамын бу вәзијјәтиндән нараһат олмушдум вә Аллаһа пәнаһ апарыб дедим: Пәрвәрдиҝара, әҝәр атам бу вәзијјәтдә өлсә мән рүсвај оларам. Чох чәкмәди ки, атамын үзүнүн рәнҝи дәјишди. Гаралмыш үзү јаваш-јаваш нурани олду. Сонра тәбәссүм едәрәк дүнјасыны дәјишди.
Öз-өзүмә дедим: Пәрвәрдиҝара, атамын башына нә иш ҝәлдијиндән мәни аҝаһ ет.
Сонра јухуда атамы раһат вә шад ҝөрдүм. Һалыны сорушдум, деди: Мәним әмәл вә рәфтарымы ҝөрмүшдүн, һәгигәтән дә илаһи әзаба лајиг идим. Амма өлүм мәләји мәнә тәрәф ҝәләндә, бирдән Пејғәмбәр тәрәфиндән бир нида ешидилди, елә һәмин ан әзаб мәндән узаглашды вә арамлыг тапдым. Елә инди дә дүнјада ҝөндәрдијим салаватлара ҝөрә асајишдәјәм. Бунларын һамысы Пејғәмбәрә (с) ҝөндәрдијим салаватын мүгабилиндә верилән һәдијәләрдир.
Ҹаван оғлан сөзүнүн давамында: О ҝүндән сонра гәрара ҝәлмишәм ки, һәмишә салават дејим ки, Пејғәмбәр (с) вә Әһли-бејтинин шәфаәти нәсибим олсун.

Дилимизә чевирди: Р. Һүсејнов
Nur-az.com4886 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...