Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Феврал 2014

"Мән сәнинлә издиваҹа һазырам, амма..."

Имам Ризанын (ә) һәрәминдә, зәвварларын намаз гылмасы үчүн јахшы бир мәсҹидин тикилмәсинә еһтијаҹ варды.
Мәсҹидин тиклмәси диндар, аҝаһ олан Гоһәршад ады илә танынан, Шаһрух Мирзанын һәјат јолдашына тапшырылыр.
О мәсҹиди тикмәк үчүн әтрафдакы бүтүн ев вә торпаглары алыр. Јалныз бир гоҹа арвад евини сатмагдан имтина едир. Һәм дә гоҹа арвадын еви мәсҹидин ортасына дүшүрдү. Гоһәршад ханым бу мәсҹидин тикилмәсиндә һеч кимә зүлм олмасын дејә о еви алмагдан имтина едир.
Мәсҹид тикилдикдән сонра, гоҹа арвад да евини мәсҹидә вәгф едир вә илләрлә гоһәршад мәсҹиди илә үз-үзә “гоҹа арвад” мәсҹиди кими тәзаһүр едир. Бир тәрәфдән дә ҝөстәриш верир ки, мәсҹиди тикмәк үчүн истифадә олунан һејванлары бәрк сүрмәсинләр вә ја гамчы вурмасынлар. Еләҹә дә тапшырыр ки, мәсҹидин тикилмәсиндә истифадә олунан һејванлара су вә әләф версинләр. Фәһләләрлә мәһәббәтлә рәфтар етсинләр, әлләринин алтында оланларла бәдрәфтар етмәсинләр вә фәһләләри азад бурахсынлар.
Бәли, Аллаһ евини тикәндә бүтүн һүгуглара риајәт олунмалыдыр. Елә она ҝөрә дә бу мәсҹид јер үзүндә ән бәрәкәтли мәсҹидләрдән биридир. Елә бир ҝеҹә-ҝүндүз олмајыб ки, меһрибан Аллаһ изни илә о мәсҹиддә инсанлар вә Аллаһ өвлијалары васитәсилә намаз, Гуран вә дуа тәдрис олунмасын.
Беләликлә мәсҹидин тикинтиси башлајыр. Гоһәршад ханым нечә ҝүндән бир тикинтијә баш вумаг үчүн ораја ҝәләр вә лазым олан ҝөстәришләри верирди.
Бир ҝүн јенә тикинтинин ишләринин неҹә ҝетмәсини јохламаг үчүн ораја ҝәлир. Јүнҝүл күләк әсмәјә башлајыр вә ханымын чадыры күләјин тәсириндән кәнара чәкилир. Фәһләләрдән бири онун үзүнү ҝөрүр вә она ашиг олур. Амма ашиг олдуғуну демәјә ҹүрәти чатмыр. Бир аҹиз фәһләнин өлкәнин мәләкәсинә ешг елан етмәсиндән горхур вә фикирләшир ки, ону едам едәрләр. Ики-үч ҝүн кечмир ки, чарәсиз фәһлә хәстәләнир вә јатаға дүшүр. Она јалныз анасы бахырды.
Һәкимләр ону сағалтмагда аҹиз идиләр. Меһрибан ана, аиләнин тәк өвлады олан хәстә оғлунун кәнарында отуруб ағлајырды. Оғул сағалмајаҹағыны ҝөрүб һадисәни анасына данышыр. Садәлөвһ ана, ушағынын сағалмасы үчүн Гоһәршад ханыма мүраҹиәт едир вә оғлунун дәрдини она данышыр. Оғлунун әлаҹыны о бөјүк ханымдан истәјир вә она дејир: Әҝәр бир иш ҝөрмәсәниз, тәк өвладымы әлдән верәҹәм вә гијамәтдә сәнин әтәјиндән јапышаҹам.
Гоһәршад ханым бу һадисәдән чох нараһат олур вә бу үрәји јаралы анаја дејир: Нијә бу проблеми мәнә тез демирдиниз ки, Аллаһ бәндәсини бу чәтинликдән хилас едим? Сонра дејир: Еј ана! Евә гајыт, мәним саламымы өвладына чатдыр вә де: Мән сәнинлә издиваҹа һазырам, амма бир шәрт вар ки, мән ҝәрәк риајәт едәм, бир шәрт дә вар ки, сән ҝәрәк риајәт едәсән. Мәним риајәт едәҹәјим шәрт Шаһрух Мирзадан ајрылмагдыр, амма сәнин риајәт едәҹәјин шәрт исә мәним меһријәми верәсән. Бу меһријә 40 ҝеҹә-ҝүндүз, мәсҹидин меһрабында ҝүнбәзин алтында намаз гыласан вә савабыны мәним меһријәм һесаб едәсән.
Оғланын анасы евә гајыдыр вә бүтүн оланлары өвладына данышыр. Оғлан бу хәбәрдән о гәдәр шад олур ки, тезликлә јатагдан галхыр вә һәвәслә меһријәни өдәмәји гәбул едир. Сонра өз-өзүнә дејир: 40 ҝүн бир шеј дејил ки, әҝәр бир нечә ил дә десәјди гәбул едәрдим.
Беләликлә ибадәт үчүн меһраба ҝедир вә Гоһәршад ханыма говушмаг үчүн 40 ҝеҹә-ҝүндүз намаз гылыр. Тәдриҹән, илаһи төвфиглә намазын тәсириндән ајры бир һала дүшүр.
40 ҝеҹә-ҝүндүздән сонра Гоһәршад ханымын нүмајәндәси онун һалыны јохламаг үчүн меһраба ҝәлир. Онунла бир аз сөһбәт едир вә баша дүшүр ки, меһријә мәсәләсинә әһәмијјәт вермир.
Деди: Мән Гоһәршад ханымын нүмајәндәсијәм, сизин һалыныз һагда ханыма хәбәр апармаг үчүн ҝәлмишәм.
Оғлан деди: Ханыма де ки, мән онунла евләнмәк үчүн аләмләрин һәгиги мәһбубундан әл чәкә билмәрәм.
Һәгигәтән дә тәәҹҹүблүдүр. О бөјүк ханым оғланын азғын нәфсини дәрман етмәк үчүн неҹә нүсхә јазыр, еләҹә дә намазын тәсиринә бахын.

Дилимизә чевирди: Р. Һүсејнов
Nur-az.com
5092 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...