Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
29 Март 2016

Ән бөјүк мәгсәд иҹтимаи әдаләтдир!

Сепаһ команданы: Капиталист гурулушу шәраитиндә иҹтимаи әдаләт тәмин олунмајаҹаг...
Сепаһ команданы ҝенерал Мәһәммәдәли Ҹәфәри өтән ҝүн Ҝиланда Шәһид Әмлакинин аным мәрасиминдәки чыхышында дејиб:

Өлкәдәки сабитлик, тәһлүкәсизлик шәһидләрин ганы илә тәмин едилиб. Бу гәдәр дүшмәчиликләрә бахмајараг өлкәмиздә јетәринҹә сабитлик вар. 8 иллик Мүгәддәс Мүдафиәнин тәҹрүбәләриндән бу ҝүн дә истифадә едирик... Бу ҝүн реҝионун гејри-сабит, бөһранлы өлкәләри арасында Иран бир сабит ада кимидир...
Белә ҝөрүнүр ки, дүшмән санксијалары ләғв етмәк фикриндә дејил. Санксијаларын ләғви дамла-дамла иҹра едилир...
Бу ҝүн Вилајәти-Фәгиһ немәтиндән бәһрәләнирик вә онун дүнјада хүсуси јери вар...
İнгилабымызын ән бөјүк мәгсәди иҹтимаи әдаләтин тәминидир. Өлкәнин гуртулушу бүтүн саһәләрин исламлашмасындадыр. Капиталист гурулушу шәраитиндә иҹтимаи әдаләт тәмин олунмајаҹаг... Ислам ингилабы игтисадијјат вә мәдәнијјәт саһәләриндә шәһидләрин јолуну нүмунә ҝөтүрүб уғур газана биләр...

Вилајет.инфо


5797 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...