Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
27 Март 2016

Али Мәгамлы Рәһбәрин јашајыш хәрҹләри һарадан тәмин олунур?

Һәзрәт Ајәтуллаһ Хаменеи бејтүл-малдан вә офисинә ҝәлән малдан истифадә етмир
Мәшриг - Инсанлар һәмишә сијаси вә дини рәһбәрләрин ҝәлири вә онларын јашајыш хәрҹләринин неҹә тәмин олунмасы барәдә дүшүнүрләр. Али Мәгамлы Рәһбәрин јашајыш хәрҹләринин неҹә тәмин олунмасы да үмуми фикир үчүн мараглыдыр.
Мүсаһибә вә хатирәләр арасында Али Мәгамлы Рәһбәрин офисинин рәһбәрләриндән бири Елми һөвзәләр үзрә әлагәләндириҹи һөҹҹәтүл-ислам Әһмәд Мәрви илә һәзрәт Ајәтуллаһ әл-үзма Хаменеинин (Аллаһ ону горусун) бејтүл-малдан истифадә етмәдән јашајыш хәрҹләрини неҹә тәмин етмәси һаггында сөһбәтләшдик. О, бу барәдә дејир:
Мәним билдијимә ҝөрә (вә бу дәгигдир) Али Мәгамлы Рәһбәрин јашајыш хәрҹләринин әсас һиссәси ҹамаатын онун барәсиндә етдији нәзирләрдән тәмин олунур. Инсанлар, ағаја нәзир едирләр вә нәзирләр ҝәлир. Имам Хомејни (рһ) үчүн дә чохлу нәзирләр ҝәлирди.
Һәзрәт Ајәтуллаһ Хаменеи бејтүл-малдан вә офисинә ҝәлән малдан истифадә етмир. Дини өдәнҹләрдән исә гәтијјән истифадә етмир.
Сабиг Мәдәнијјәт вә Ислам Иршады назири Мәһәммәд Һүсејн Сәффар Һерәнди Али Мәгамлы Рәһбәрин доланышығынын неҹә тәмин олунмасы һаггында хатирәсиндә дејир:
İслам Ингилабынын Бөјүк Рәһбәри 1991-ҹи илин әввәлләриндә ҹәнаб Һашимијә әһалинин јашајышы барәдә дејир: "Әһалинин јашајышы ҝетдикҹә чәтинләшир вә баһалыг онлары сыхыр. Әһалини јохсуллуға сүрүјән сијасәтлә мән разы дејиләм".
О заман дөвләт әһалијә верилән сосиал тәминатын дајандырылмасы сијасәтини тәклиф едирди. Ингилабын Рәһбәри бу сијасәтә разы олмадығыны билдирир.
Ҹәнаб Һашими дә ҹаваб верәрәк дејир ки, бәзиләр хәбәрләри шиширдиб сизә дејир. Сиз онларын сөзүнә инанмајын. Белә дејил вә әһалинин вәзијјәти јахшыдыр.
Ингилабын Бөјүк Рәһбәри исә она дејир: "Бу хәбәри башгалары демәјиб. Базарлыг үчүн мәним аиләм вә өвладларым өзләри базара ҝедир вә бу өзүмүзүн әлдә етдијимиз мәлуматдыр. Аиләм вә өвладларым өзләри чөрәк алыр, гатыг алыр. Бурдан баша дүшүрләр ки, бу ҝүнкү гијмәт дүнәнки гијмәтә нисбәтән дәјишмишдир".
Бәзи мәсул шәхсләрин илләрлә базар гијмәтләриндән хәбәрләри олмур. Чүнки һеч вахт базара, мағазаја өзләри ҝетмир вә әһалинин үмуми јашајышындан хәбәрләри олмур. Бәзән ҝөрүрсән ки, һансыса журналист зирәнҝлик едиб мәсул ишчидән сорушур ки, филан малын гијмәти инди нә гәдәрдир? Амма вәзифәли шәхс бу суала ҹаваб верә билмир.


5287 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...