Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
25 Март 2016

Иманлы инсанда һансы хүсусијјәтләр олмалыдыр?

Мөминләрин икинҹи мәнәви хүсусијјәти одур ки, Аллаһын ајәләри охундуғу заман иманлары артар
Гуран ајәләри вә Әһли-бејт һәдисләриндә мөминләрә мәхсус бир чох сифәтләр садаланыр. Биз јалныз «Әнфал» сурәсиндә гејд едилмиш сифәтләрдән данышаҹағыг: «Мөминләр јалныз о кәсләрдир ки, Аллаһын ады чәкиләндә үрәкләри горхудан титрәјәр».
Һәгиги мөминләрдә үч мәнәви вә ики әмәли кејфијјәт олур. Үч мәнәви хүсусијјәт мәсулијјәт һисси, иманын тәкамүлү вә тәвәккүлүдүр. Демәк, мөмин инсан Аллаһ гаршысында мәсулијјәт һисс едир вә онун бујурдуғу вәзифәләрдә сәһләнкарлыг ҝөстәрмир.
Мөминләрин икинҹи мәнәви хүсусијјәти одур ки, Аллаһын ајәләри охундуғу заман иманлары артар.
Тәкамүл бүтүн дириләрә мәхсус олан хүсусијјәтдир. Әҝәр инсанын гәлбиндә иман өлмәмишсә, о инкишаф етмәлидир. Дири иман исә, јалныз һәгиги мөминләрин гәлбиндә олур.
Мөминләрә мәхсус үчүнҹү сифәт, онларын јалныз Аллаһа тәвәккүл етмәсидир. Онларын дүшүнҹәләри о гәдәр уҹа вә ҝенишдир ки, зәиф тәбиәтли инсан нәслинә ҝүвәнмәзләр.
Мөминләрин әмәли хүсусијјәтләри һаггында белә бујурулур: «Намаз гылар вә вердијимиз рузидән сәрф едәрләр». Ајдын олур ки, һәгиги мөминләрин һәм Аллаһ, һәм дә ҹәмијјәт гаршысында әмәли вәзифәләри вардыр: ибадәт вә халга јардым!


5499 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...