Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
24 Март 2016

Али Мәгамлы Рәһбәрин ата еви

Бу кичик евдә садә вә бәзән дә јохсул һәјат јашанырды
“Һәзрәт Ајәтуллаһ Хаменеинин һәјат вә зәманәси һ.ш. 1318-ҹи илдән индијәдәк” китабында јазылыр:
Сејид Әли Хаменеинин аиләси 3 отаглы евдә јашајырды. Отаглардан бири атасына мәхсус иди. Бу отаг онун мүталиә, ҝөрүш вә ибадәт отағы иди. Бир отаг да гонаглара мәхсус иди. Аиләнин диҝәр үзвләри үчүнҹү отагда јашыјырды. Бу кичик евдә садә вә бәзән дә јохсул һәјат јашанырды.

Ајәтуллаһ Хаменеи ата евини белә вәсф едир: “Доғулдуғум ев Мәшһәдин јохсул бир мәһәлләсиндә јерләширди. Ев 60-70 метрлик бир отаг вә гаранлыг бир зирзәмидән ибарәт иди. Атамын јанына гонаглар ҝәлдији заман (атам руһани вә мәһәлләмизин мәрҹәји-тәглиди олдуғу үчүн адәтән, евимиз ҝедиш-ҝәлишли оларды) онлар ҝедәнә кими һамымыз зирзәмидә галардыг. Атамын достлары олан бир нечә нәфәр евимизин кәнарында кичик бир јер алараг евимизә әлавә етдиләр. Бунунла да евимиз ҝенишләнәрәк үчотаглы олду”.

Евә електрик ишығы вә су боруси чәкилмәмишди. О дөврдә бәзи алимләр технолоҝија тәзаһүрләри илә мүхалиф идиләр вә гәрб мәдәнијјәтинин нүфуз етмәсиндән нараһат идиләр. Һәтта, бир мүддәт минбәрләрдә микрафондан истифадә олунмады. Сејид Әлинин атасы да бу гәбил алимләрин сырасында иди. Чох узун мүддәтдән сонра евә електрик ишығы чәкилмәсинә разылыг верди.


5650 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...