Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
17 Март 2016

Һаҹы Гасим Сүлејманинин севимли олмасынын сирри нәдир?

Гасим Сүлејмани хариҹи медиада мәхфи командир кими таныдылыр
Гасим Сүлејмани хариҹи медиада мәхфи командир кими таныдылыр. Бунун да сәбәби онун мүхтәлиф ҹәбһәләрдә Иранын командири олараг ИШИД-лә ҝизли дөјүшмәсидир. О, СЕПАҺ-ын Гүдс корпусунун командири олса да өтән илә гәдәр онун зәһмәтләринин вә һәлледиҹи ролунун үмуми диггәти аз ҹәлб етмәсинә ҹәһд едилирди. Ҝенералын Ираг вә Суријада өн ҹәбһәдә чохлу шәкил вә видео-чархларынын јајылмасындан, шүҹаәтләринин дәфәләрлә гејд олунмасындан сонра Һаҹы Гасим Сүлејмани дүшмәнин горхдуғу севимли бир симаја чеврилди. Гаршыја чыхан суал будур ки, КИВ тәрәфиндән Сүлејманинин тәблиғ олунмасынын вә онун шүҹаәтләринин үзә чыхарылмасынын сәбәби нәдир?Һаҹы Гасимә КИВ-дә һөрмәтлә јанашылмасынын сәбәбләриндән бири 1988-ҹи илдә Иранда дахили дәјишикликләрдән сонра СЕПАҺ-ын иҹтимаи әлагәләр компанијасы илә бағлыдыр. Тәгаүддә олан СЕПАҺ командирләриндән биринин дедикләринә ҝөрә, Гасим Сүлејмани, Шәһид Мустафа Чәмран вә Муса Сәдр кими гәһрәман ролуну ојнајыр вә Иранын ҝәнҹ нәслинин севимлисинә чеврилә биләр. Өлкәнин ҝәнҹләринин севдији ҹанлы бир гәһрәманын вүҹуду зәруридир.
2011-ҹи илдән сонра Иран Ислам Республикасынын мәдәнијјәт мәркәзләри СЕПАҺ командирләринин мүсбәт сималарыны нүмајиш етдирмәјә ҹәһд едибләр.
“Мән Иранда дәјишиклијин лүзумуну дәрк едирәм. Амма бизим нәслимизин мүхалифәт һәрәкатларын әлинә дүшмәсини истәмирәм. Биз, Иранын Суријаја чеврилмәсинә иҹазә верә билмәрик вә бизи горуја биләҹәк јеҝанә гүввә СЕПАҺ-дыр”. Бу, Бәсиҹ үзвү олан 30 јашлы иранлы бир ҝәнҹин сөзләридир.
2014 вә 2015-ҹи илләрдә Јахын Шәргдә Иран вә шиәләрин дүшмәни олан ИШИД-ин тез бир заманда ҝүҹләнмәси Ирана ҹидди хәбәрдарлыг етди. Өтән ил өлкәдә бир нечә бомба һәјәҹанлары вә онларын зәрәрсизләшдирилмәси, ҹамиәни бу мөвзуја даһа артыг һәссас етди. Бу арада СЕПАҺ-ын, хүсусән дә Ҝенерал Сүлејманинин ролуну дәстәкләјән бир сыра сосиал компанијалар, шәкил вә видеолар формалашды.
Һал-һазырда Ҝенерал Гасим Сүлејмани Иран халгынын мүдафиәчиси, ИШИД-лә мүбаризә мејданында тәсирли лидер кими таныдылыр. О, тәкҹә Иран халгынын дејил, һәтта Ирана гаршы дүшмән мөвгеидә тутан өлкәләрин халгларынын да һөрмәт бәсләдикләри бир гәһрәмана чеврилмишдир.
5730 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...