Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
05 Март 2016

ТӘВӘККҮЛ АЛЛАҺА ИМАНЫН ШӘРТИДИР

Аллаһын рүбубијјәтини гәбул едән инсан инаныр ки, бүтүн варлыг аләминә мәһз о һакимдир...
Бир чох пејғәмбәрләрин дәвәтинин сәрлөвһәсини Аллаһа иман вә она тәвәккүл тәшкил етмишдир. Аллаһа иманын хүсусијјәтләриндән бири будур ки, инсан она тәвәккүл етсин. Аллаһын рүбубијјәтини гәбул едән инсан инаныр ки, бүтүн варлыг аләминә мәһз о һакимдир вә пәрәстишә лајиг олан јеҝанә мәбуд Одур. Белә бир етигада малик олан инсан башгаларына ағыз ачмыр, көмәк истәмир. О хәстәләндикдә Аллаһдан шәфа диләјир, чәтинлијә дүшдүкдә Аллаһ дәрҝаһында чарә ахтарыр. Гурани-Кәримдә мүхтәлиф мәгамларда Аллаһа тәвәккүл иман хүсусијјәти кими тәгдим олунур. Ајәләрдән бириндә охујуруг: “Иманлы инсанлар јалныз Аллаһа тәвәккүл едәр.” (“Али-Имран”, 122.) Иманлы инсанлар Аллаһа тәвәккүл вә етимад васитәси илә онунла бағлылыгларыны мөһкәмләндирир вә камала доғру һәрәкәт едирләр. Чүнки руһи вә мәнәви камиллик јалныз илаһи ешг сајәсиндә һасил олур. Дәјәрсиз бир зәррә Аллаһа етимад вә ешг сајәсиндә ҝүнәш тәк парлајыр вә кичик бир дамҹы сонсуз дәрја тәк ҹошуб дашыр. 

Һафизин тәбиринҹә:

Өзүнү зәррәдән әскик билмә сән,
Парлаг ҝүнәшин дә илки зәррәдән.

Зәррә тәк дәјәрсиз олсам да бах ҝөр,
Ешгин сајәсиндә торпаг олду дүрр.


6043 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...