Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
05 Март 2016

Бәшәријјтин гејби јардымлара еһтијаҹы вармы?

Бәшәријјәтин бүдрәмәләринин мәншәји тәкҹә наданлыг дејил.
Бәзиләри елә дүшүнүрләр ки, бу ҝүн елми-техники тәрәггијә наил олмуш бәшәријјәтин гејби јардымлара еһтијаҹы јохдур.
Амма билмәлијик ки, бәшәријјәтин бүдрәмәләринин мәншәји тәкҹә наданлыг дејил. Әҝәр проблемләри доғуран тәкҹә наданлыг олсајды, елм вә техника көмәјә ҝәлиб бәшәријјәти хилас едә биләрди. Амма мөвҹуд чәтинликләрин мәлуматсызлыгдан әлавә дә амилләри вар. Заман өтдүкҹә проблемләрин артымы ујғун јардымлара еһтијаҹдан данышыр. Бәшәријјәтә проблем јарадан диҝәр амилләри нәзәрдән кечирәк: ҹиловланмамыш нәфс истәкләри , шәһвәт вә гәзәб, тамаһкарлыг, вәзифәпәрәстлик, комфорт истәји, бир сөзлә, буҝүнкү бәшәријјәти јолундан аздыран мәнафепәрәстлик! Бу ҝүн елм бәшәријјәтин ән бөјүк дүшмәнинә чеврилмишдир. Елм өз-өзлүјүндә ишыг олса да, бу ишыгдан һансы јолда истифадә олунмасы мүһүмдүр. Елм һәдәфи мүәјјәнләшдирмир. О, мәгсәдә чатмаг үчүн, садәҹә, бир васитәдир.
Вил Дорант дејир: “Биз техника бахымындан ҝүҹләнмиш, мәгсәд бахымындан јохсуллашмышыг.” (“Фәлсәфәнин ләззәтләри”.) Елм вә технолоҝија дөврүнүн инсаны шәһвәт вә гәзәб бахымындан гәдим инсанлардан фәргләнмир. Елм нәфс азғынлыгларынын гаршысыны ала билмәмишдир. Елми инкишаф фашизмин маһијјәтини дәјишә билмәмиш, әксинә, примитив гылынҹдан атом бомбасына чевриләрәк чиркин мәгсәдләрин һәјата кечмәси үчүн васитә олмушдур.
Рассел дејир: “Һазыркы дөвр елә бир дөврдүр ки, һејрәт һисси зәифликлә бирликдә һамыны бүрүмүшдүр. Елә бир саваша доғру һәрәкәтдәјик ки, тәгрибән, кимсә ону истәмир. Елә бир саваш ки, бәшәр нөвүнүн бөјүк бир һиссәсини јохлуг аләминә ҝөндәрәҹәк...”
Инсан мадди вә заһири амилләр әсасында мүһакимә апарса, бу бәнбинликләрә һагг газандырар. Бу бәдбинликләри арадан галдырмаг үчүн исә гејби јардымлара иман зәруридир. Белә бир инам бәдбинлији никбинликлә әвәз едир вә инсан инаныр ки, бәшәријјәтин сәадәти, рифаһ вә камиллији, әмин-аманлығы ҝәләҹәкдәдир вә бәшәријјәтин јолуну ҝөзләјир.
Бәли, илаһи мәктәбдә тәрбијә алмыш шәхс белә дејир: Ола билмәз ки, дүнја бир нечә дәлинин әли илә виран гојулсун. Дүнја тәһлүкә гаршысындадырса да, Аллаһ кечмишдә мөҹүзә ҝөстәриб бәшәријјәтә јардым етдији кими индики шәраитдә дә ағыллары һејран гојаҹаг иш ҝөрмәклә өз хиласкарыны ҝөндәрәҹәк...
Шәһид Мүтәһһәри бујурур: “Бу дүшүнҹә һәр шејдән өнҹә тәбиәт аләминдәки ҝедишата, тарихи тәкамүлә, ҝәләҹәјә инамдан, бәшәријјәтин хош ҝәләҹәјинә никбинликдән доғур...”


6333 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...