Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
28 Феврал 2016

Дүшмән гаршысында вәзифәмиз нәдир?

Дүшмән гаршысында јумруг тәк бирләшин
Суал: Дүшмән гаршысында вәзифәмиз нәдир?

Ҹаваб: Гуран мүсәлманлары бирлијә дәвәт едәрәк, истәнилән бир тәфригәјә гадаға гојур. 

"...Сиз оддан олан бир учурумун кәнарында икән О сизи орадан хилас етди. Аллаһ Өз ајәләрини сизин үчүн бу шәкилдә ајдынлашдырыр ки, һагг јола јөнәлмиш оласыныз!" (“Али-Имран”, 103)

Јағыш дамлалары ајры-ајрылыгда зәриф олсалар да, бир һөвзәјә дахил олдугда әзәмәтли бир тәлатүм јарадыб, ағыр турбинләри һәрәкәтә ҝәтирир, бөјүк шәһәрләри електрик енержиси илә тәҹһиз едирләр.
Бармаглар ајры-ајрылыгда зәиф олсалар да, сыхылыб јумруг јаратдыгда дүшмәни горхуја салырлар. Әлдәки бармагларын бири узун бири ҝөдәк, бири кобуд бири инҹә олса да, һәр бармағын өз иши вар. Мүхтәлиф истедадлы бармаглар бир јерә топландыгда исә бөјүк ҝүҹ јараныр.
Еј әзиз мүсәлман баҹы вә гардашлар! Араныздакы фәргләрә ҝөрә бир-бириниздән узаглашмајын. Инанын ки, ејни узунлугда, ејни галынлыгда олан беш бармағын јаратдығы јумруг фәргли бармагларын јаратдығы јумругдан гат-гат зәифдир. Дүшмән гаршысында јумруг тәк бирләшин. Гәләбә сизин вәһдәтиниздәдир!


5947 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...