Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
18 Феврал 2016

Мурси халга јох, АБШ вә Исраил архаланды

Мисир ингилабынын дүшмән фитнәкарлыгларыны Имам Хомејни кими ҝөрән рәһбәри јох иди
Мәһәммәд Муради Мисирдән јазыр (КҺАМЕНЕИ.ИР)

Мисир халгы өзүнү “Үммүд-дунја”, јәни дүнјанын анасы (ام ‌الدنیا) адландырыр. Бу тәбирдә ифрат олса да, Мисирин Ислам, хүсусилә әрәб дүнјасында јерини ҝөстәрир. Мисир дүнја әһәмијјәтли Сүвејш каналына нәзарәт едир, Исраиллә гоншудур. Мисир 1948-ҹи илдә Ҹамал Әбдүннасирин рәһбәрлији илә ишғалчы Исраилә гаршы мүбаризә бајрағы галдырды. Гаһирәнин гәрарлары әксәр әрәб өлкәләриндә гәбул олунурду. Јалныз 1978-ҹи илдә Исраиллә Кемп-Девид разылашмасы әсасында гәрбин һөкмранлығы алтына дүшдү.
2011-ҹи илдә башлајан Ислам Ојанышы Һәрәкаты Мисирә тәсирини ҝөстәрди. Мисир халгы ајаға галхды вә диктатор Һүсни Мүбарәк һакимијјәтдән узаглашдырылды. Әрәбләр арасында мәшһур мәсәл вар ки, Мисир асгырса бүтүн әрәб дүнјасы сојуглајар. Беләҹә, Мисир ингилабы Шимали Африка дахил олмагла әрәб дүнјасыны әһатә едә биләрди. Амма чох чәкмәди ки, Ихванул-муслиминин һимајә етдији президент Мурси ишдән кәнарлашдырылды, һакимијјәт һәрбчиләрин әлинә кечди. Реҝиону дәјишмәк ҝүҹүндә олан Мисир ингилабы беләҹә сыфыр нөгтәсинә гајытды. Бунун әсас сәбәби “рәһбәрсиз ингилаб” моделинин сечилмәси олду, Мисир ингилабынын дүшмән фитнәкарлыгларыны Имам Хомејни кими ҝөрән рәһбәри јох иди. Мисир ингилабы Америка вә Исраилин һөкмранлығына гаршы идисә, Мурси халга јох, бу ики дағыдыҹы гүввәјә архаланмаға гәрар верди. АБШ вә Исраил исә илк фүрсәтдә даһа мүнасиб Сисини һакимијјәтә ҝәтирди. Мисир дахилиндә дә әксингилабчы гүввәләр варды вә һәлә дә һакимијјәтдә пост тутурдулар...

Вилајет.инфо


6080 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...