Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
16 Феврал 2016

Александр Дугин: Ислам Ингилабы ишығын зүлмәтә, хејирин шәрә гәләбәсидир

Бу дијар мәнәвијјатын Гәрбин тәрәфдары олуб, маддијјат структурларыны өзүндә сахлајан бир һакимијјәт үзәриндә гәләбә чалан јеҝанә өлкәдир
Профессор Дугин: Әҝәр ингилабынызын идеоложи әсасларынын кешијиндә дајансаныз, нәһајәт, гәләбәјә чатаҹаг вә ардынҹа ҝөзләдијиниз һәзрәт Меһдинин (ә) зүһуру да, јетишәҹәк!

Иран Ислам Ингилабынын илдөнүмү әрәфәләриндә Иранда сәфәрдә олан бөјүк рус мүтәфәккири, “Аврасија Һәрәкаты”нын лидери ҹәнаб Александр Дугин реҝионда баш верән һадисәләр, о ҹүмләдән, Иранын ролу һагда фикирләрини белә бөлүшүб:
“...Әрәбистан вә Түркијәнин Суријаја һәрби мүдахиләси Русија илә мүһарибәјә ҝириш еланыдыр вә бунунла да, һәр ики өлкә илә әлагәләримиз гәти сурәтдә позулаҹаг. Һал-һазырда бу өлкәләрин дахилдә о гәдәр мүхалифләри вардыр ки, јарана биләҹәк гаршыдурма заманы Русија кими бөјүк гүдрәтли дөвләтин вә о ҹүмләдән, тәшкил етдији блокун гаршысында давам ҝәтирә билмәјәҹәк. Мәним фикримҹә, онларын Суријаја һәрби мүдахилә еһтималы чох аздыр вә баш вердији тәгдирдә билафасилә Али-Сәуд һакимијјәти вә Әрдоғанын дөвләти сүгут едәҹәк. Әлбәттә, бүтүн бунлар биз Русијанын вә мүттәфигләри олан Иран, Ираг вә Мүгавимәтин мәнтәгәдә мөвгејиндән асылыдыр. Һәр һалда онларын һәр икиси дахилдән дағылаҹаг вә һадисәләрдә һансыса бир мүвәффәгијјәтинә ҝүман верилмир. Биз нүвә, о ҹүмләдән, јүксәк сәвијјәли мүасир һәрби технолоҝија вә силаһлара саһибик вә белә бир шәраитдә онларын һәр һансы аддымы интиһардан башга бир шеј олмајаҹаг. Мән елә фикирләширәм ки, онлар тәрәфиндән белә тәһдидләр сырф психоложи характер дашыјыр. Һәр һалда Суријада мүттәфигләримиз арасындакы вәһдәт бөјүк әһәмијјәт дашыјыр вә бу өзү истәнилән мүвәффәгијјәти тәмин едәҹәк.
Һазырда вәзијјәт еләдир ки, Русија Суријаја олан һимајәсиндән әл ҝөтүрә билмәз вә Путинин апардығы сијасәт үзрә һадисәләрин нәтиҹәси јалныз гәләбә илә баша чатмалыдыр. Одур ки, бу ики өлкә һәләлик өз ҹызығындан чыхмасалар јахшыдыр вә бу онларын өз хејринәдир. Русија Суријада гәләбә чалдығы тәгдирдә онлара, бир нөв, психоложи зәрбә дәјсә дә, елә дә, бөјүк зијан сајылмајаҹаг. Амма Русија мәнтәгәни тәрк етдији сурәтдә исә Суријанын әрази бүтөвлүјү ҹидди тәһлүкә илә гаршылаша биләр ки, Русија гәтијјән буна имкан вермәк истәмир.
Һал-һазырда Аврасијанын мүстәгиллији дүнјанын биргүтблү олмағына гаршыдыр вә бу өзү дүнјада гүдрәтләрин мүвазинәти вә стабиллијинә шәраит јарадыр. Одур ки, Аврасијада јерләшән бејнәлхалг гүдрәтә малик Русија кими бир дөвләт өз мөвгејини лазымынҹа ифа етмәли, Русија илә Гәрби ики гүтбә ајыран һәдди позмалы вә дүнја сәвијјәсиндә Чин, Иран, Һиндистан вә һәтта латын Америкасы вә диҝәр өлкәләрин бу просесдә ролуна имкан јаратмалыдыр. Аврасија консепсијасы әсасында реҝионда нечә башлыҹа рола малик Русија вә Иран кими өлкәләр өз мүстәгилликләрини горумагла бәрабәр дүнјанын нечә гүтблү инкишафы уғрунда әмәкдашлыг ҝөстәрмәлидирләр. Одур ки, Русија дүнјада либерализм сијасәти јеридән Американын истила вә һеҝемончулуғу илә мүхалифдир вә буну биз Путинин Аврасијанын мүстәгиллији уғрунда апардығы сијасәтиндә мүшаһидә едирик. Бурада – Аврасијанын мүстәгиллији вә дүнјанын нечә гүтблү инкишафы просесиндә Иранла Русијанын Орта Асија, Хәзәр Бөлҝәси, Гафгаз, Гәрби Асија вә Шимали Африкаја даир стратежи мөвгеји үст-үстә дүшүр. Буну биз һәр ики өлкәнин Суријада Гәрб вә Американын мәнафејини ҝүдән груплар гаршысында јекдил мөвгејиндә ајдын ҝөрүрүк. Мәдәни-мәзһәби тәфәккүр бахымындан ортодоксаллыгла шиәлик арасында дини тәфавүтә рәғмән, тәфәккүр тәрзи вә мәнәвијјатҹа бир-биринә јахын олуб, мүәјјән вәһдәт тәшкил етдији сурәтдә биз мәсиһиләр үчүн Гәрбдәки мөвҹуд вәзијјәт мәнәвијјатҹа шиәликдән гат-гат узагдыр. Нәтиҹә етибарилә әҝәр Русија вә Иран реҝионда вә бејнәлхалг аләмдә ҝедән просесләри там ајдынлығы илә изләјә билсәләр, бүтүн өлкәләрин әрази бүтөвлүјү, мүстәгиллији вә азадлығы илә нәтиҹәләнәҹәк. Буну биз дүшмәнләримизин гәсдини мүлаһизә едәндә дә, мүштәрәк вә јекдил мәнафе, мәгсәд вә дәјәрләрә малик олдуғумузу ҝөрүрүк. Чүнки һәр ики өлкәнин идеолоҝијасында маддијјатдан чох мәнәвијјата үстүнлүк верилир.
Амма Иран Ислам Ингилабына ҝәлдикдә исә һәгигәтдә мән һәмишә бөјүк Имам Хомејнини (рәһ.) вә бу ингилабы алгышлајанлардан олмушам. Чүнки бу дијар мәнәвијјатын Гәрбин тәрәфдары олуб, маддијјат структурларыны өзүндә сахлајан бир һакимијјәт үзәриндә гәләбә чалан јеҝанә өлкәдир. Мән һәмишә буну “тарихи мөҹүзә” вә руһун маддәјә гәләбәси адландырмышам. Одур ки, бу халга ән јахшы уғурлары арзулајырам. Мән мөтәгидәм ки, әҝәр сиз мөвгејиниздә мөһкәм дајаныб, ингилабынызын идеоложи әсасларынын кешијиндә дурсаныз, нәһајәт, гәләбәјә чатаҹаг вә ардынҹа ҝөзләдијиниз дүнја мигјаслы әдаләтли һакимијјәтин – һәзрәт Меһдинин (ә) зүһуру да, јетишәҹәк! Иран Ислам Ингилабынын дүнја сәвијјәли әһәмијјәтини данмаг олмаз вә бу өлкә онун мәгсәдләрини бүтүн дүнјаја јајмалыдыр. Бу ингилаб сырф шиәләрә хас бир өлкә дахилиндә баш вермиш һадисә дејил вә ҝәрәк онун дүнја мигјаслы әһәмијјәти бејнәлхалг сәвијјәдә арашдырылыб, ачыглансын. Бу ингилаб ишығын зүлмәтә, хејирин шәрә гәләбәсидир вә бу бир мәдәни ојанышдыр. Елә Гум шәһәриндә мәнә дин алимләриндән бири бу ингилабын мәдәни ојаныш олдуғуну вә бу ојанышын биз иранлыларла диҝәр халглар арасында һеч бир тәфавүт олмадығыны билдирмишди. Тәбии олараг һамы ҝөзәл дүнја вә һәјатын арзусундадыр вә буна исә халглар тәрәфиндән мүхтәлиф бахышлар вардыр. Әҝәр сиз бүтүн дүнја сәвијјәсиндә Иран Ислам Ингилабынын дәрин маһијјәтини характеризә едә билсәниз, биз һамымыз бирҝә гәләбәјә наил олаҹағыг…”

Нураз.ин/масһреҝнеwс


5987 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...