Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
06 Феврал 2016

Бу шәһид јадиҝары Рәһбәрин нәвазишини һеч вахт унутмајаҹаг! (фото)

Онларын фәзиләти адсызлыгларында, танынмамаларындадыр!
Чохлары онларын кимлијиндән, ҝөрдүкләри бөјүк ишләрдән хәбәрсиздирләр. Иран онларын ҹәназәсини арам-арам гуҹағына алыр, Беһишти-Зәһраларда ҝүл-чичәјә бәләјир. Әбәдијјәтә говушан ҝәнҹләрин шәкилләри јенидән Мәһәлләләрдә сыраланмаға башлајыб. Амма бу адсыз инсанлары ҝөзәл таныјан бири вар! 
Суријадан, Ханым Зејнәб (ә) һәрәминин мүдафиәсиндән шәһидләр гајыдыр Ирана. Онлар синәләрини дүшмән ҝүлләсинә сипәр едиб Әһли-Бејт һәрәмини һүҹумлардан горујур. Онлар ҝедир вә аилә-өвладларындан шәһадәт үчүн дуа истәјирләр. Буну дәрк етмәк чәтин, бәлкә дә мүмкүнсүздр. 
Шәһидләр ҝедир, онларын ата-аналары, аилә-өвладлары үчүн ән бөјүк тәсәлли Ҹәнаб Рәһбәр Ајәтуллаһ Хаменејинин зијарәти олур. Шәһид аиләләри үчүн бундан гијмәтли бир шеј јохдур. 
Ҹәнаб Рәһбәрин Әсәрләринин Горунмасы вә Нәшри Мәркәзинин информасија блоку КҺАМЕНЕЫ.ЫР Ајәтуллаһ Хаменеинин шәһид аиләләри илә ҝөрүшүндн хатирә фотоларыны тәгдим едир. Бу көрпә атасындан сонра Рәһбәрин она ҝөстәрдији нәвазиши һеч заман унутмјаҹаг...

Вилајет.инфо


5184 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...