Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
05 Феврал 2016

Ушағын хүсусијјәтләри

Бүтүн ушаглар пак вә камиллик ахтаран фитрәтлә доғулурлар
Пак вә камиллик ахтаран фитрәт
Ушаглар һәјат сәрвәтләринин пак фитрәт тохумундан ибарәт олан үмидвериҹи тумурҹуглардыр.
Бүтүн ушаглар пак вә камиллик ахтаран фитрәтлә доғулурлар.

Талејин тәјин олунмасы
Ушаглыг дөврү башга бир ҹәһәтдән һәссасдыр. Мән буну гәбул едирәм ки, әҝәр бизим тәрәф-мүгабилләримиз ушаглар олсалар, ишимиз ағыр олмајаҹаг. Лакин ушагларда чох шејләр вардыр; јәни ҝәнҹин јеткинлик дөврүндәки талеји онун ушаглыг дөврүндә тәјин олунур.

Шәхсијјәтин формалашмасы
Шәхсијјәтин формалашмасы - мәнтиг вә дил истедадларынын инкишафы, емосионал таразлыг вә иҹтимаи әлагәләр гурмаг баҹарығы үчүн ушағын һәјатынын илк алты или бөјүк әһәмијјәтә маликдир. Демишләр ки, орта мәктәб дөврүнүн сонундакы ҝәнҹин наилијјәтләринин јарыдан чоху онун мәктәбә ҝирмәздән габагкы илләринә аиддир.

Ән чох тәсирләнән инсан
Ушаг һәм ҝәләҹәк мәһсулларын јени ағаҹы, һәм дә мүсбәт вә мәнфи олмасындан асылы олмајараг тәбии вә мәнәви мәсәләләрдән ән чох тәсирләнән инсандыр.

Ушағын ҝүҹлү тәсирләнмәси
Ушағын ҝүҹлү вә һәссас тәсирләнмәси чох нәтиҹәли вә сонуҹлу бир тәсирләнмәдир. Јәни бу ушағын сонунда вә агибәтиндә олан тәсирләри олдугҹа чохдур. Одур ки, бу мәсәләни нәзәрә алмаг лазымдыр.

Фәрди фәргләр
Тәлим-тәрбијә мәсәләләриндән бири бу ушагларын фәрди фәргләринә диггәт јетирмәкдир. Ушаглар ҝенетик шәраит, аилә вәзијјәти, валидејнләрин пешә мөвгеји, иҹтимаи вәзијјәт, имканлар, истедад вә инкишафын диҝәр мүхтәлиф ҹәһәтләри бахымындан бир-бири илә фәргләнирләр.

Гијмәтли варлыг
Бу гијмәтли варлыг валидејнин әлиндә вә нәһајәт тәлатүмлү ҹәмијјәтдә зәиф вә мүдафиәсиз бир әманәтдир.

Ајәтуллаһ Сејид Әли Хаменеи


4262 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...