Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
28 Јанвар 2016

Бушу Ирана һүҹума тәһрик едән карикатурачы вә ја Сем дајы кимдир?

АБШ дәниз пијадаларынын дизә чөкмәси ағыр дәрд олуб!
Америкада вә дүнјада 1 сајлы исламафоблардан сајылан карикатурачы Мишел Патрик Рамирес Иран су сәрһәдләрини позмуш АБШ дәниз пијадаларынын СЕПАҺ дөјүшчүләри гаршысында дизә чөкмәсиндән чох гәзәбләниб (масһреҝһнеwс.ир). Һәмишә Ислам мүгәддәсликләрини өз карикатураларында тәһгир едән Мишел бу дәфә мәшһур СЕМ ДАЈЫны да дәниз пијадалары сырасында әтсвир едиб (ЛА Тимес). Бу бир нөв Американын тәҹавүзкарлығынын етирафыдыр...

Бәс Сем дајы (ја әми) кимдир?
Ҹејмс Монтгомери Флаг тәрәфиндән 1917-ҹи илдә чәкилмиш постердә Сем дајы америкалы ҝәнҹләри Биринҹи Дүнја Мүһарибәсиндә иштирак етмәјә чағырырды. Сем дајы (инҝ. Унҹле Сам) — АБШ-ын дүнјада гәбул едилмиш гејри-рәсми символудур. Сем дајы персонажы Ҹонатан Бирајдер вә Јанке Додлинин хариҹи ҝөрүнүшүнүн әсасында чәкилмишдир. Сем дајы адынын Нју-Јорк штатынын Трој шәһәриндә јашајан Самуел Вилсон адлы иш адамынын ады илә бағлы олдуғу еһитимал едилир. Самуел Вилсон 1812-ҹи ил мүһарибәси заманы АБШ әсҝәрләринә әт консервләри ҝөндәрирди. Һәмин консервләрин үзәриндә У.С јәни Бирләшмиш Штатлар сөзү јазылырды.
Америкада ҝүндәликдә ишләдилән «Сем дајыја лазымдыр...», јахуд «Сем дајы истәјир ...» кими ифадәләр һүкумәтин ироник вә комик образыны јаратмаг мәгсәди дашыјыр... Сем дајы образы Американын империалист арзуларынын иллустрасијасы кими истифадә олунур. Бу заман образы гәддар гоҹа кими тәсвир едирләр. Анти-америка нүмајишләрдә АБШ бајрағы илә бирликдә Сем дајынын мүгәввасы да јандырылыр.

Вилајет.инфо


6734 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...